Com fer uns apunts sintètics

1. Redactar uns apunts autònoms i autosuficients que permetin reconstruir el contingut del document sense consultar de nou el document. S'hi poden incloure remissions al text.

2. Construir les notes per punts separats, i intentar posar de manifest l'estructura del document.

3. Parafrasejar i "traduir" el text amb paraules que ens siguin familiars, no copiar. D'aquesta manera es comprèn millor el contingut.

4. Utilitzar preferentment frases completes, que permetin recordar amb facilitat el contingut. A vegades, es fan servir paraules clau per sintetitzar els continguts. Amb el temps, aquesta mena d'apunts són incomprensibles i inutilitzables.

5. Buscar simetries en la construcció dels apunts. Si és possible, localitzar esquemes que es repeteixen en el text.

6. Diferenciar els comentaris propis de las informacions del text..

7. Incloure elements de referència del document. A més a més de l'autor, el títol, l'editorial, la ciutat i l'any de publicació, normalment és útil anotar el número de la pàgina del document a què fan referència els apunts.