• Errors més freqüents

Moltes vegades la coma apareix on no hauria de ser i l'ús d'aquest signe de puntuació és excessiu. Els errors per excés són els següents:

a) Coma entre subjecte i verb.
b) Coma entre verb i complements.
c) Manca de coma:

c.1) davant la conjunció copulativa i.
c.2) davant del nexes adversatius.
c.3) davant del relatiu fort.
c.4) davant de les fórmules cosa que, la qual cosa i altres.
d) Subordinació.
e) Expressions que serveixen per organitzar el discurs.
f) Marcadors discursius.
g) Aposicions.
h) El·lipsis.
i) Coordinació.
j) L'abreviatura etc.
k) Les tematitzacions.

Tornar adalt

a) Coma entre subjecte i verb. No es marca amb una coma la pausa neutra que hi ha entre subjecte i verb, ja que això afecta la sintaxi de la frase.

*L'última part de la novel·la, no és gens interessant.
L'última part de la novel·la no és gens interessant.

Restriccions a la regla:

1) És admissible de posar coma després del subjecte de l'oració, sobretot si és molt complex o molt llarg:

El vaixell de càrrega que va arribar dijous passat a primera hora del matí al port de Barcelona des d'Anglaterra, era enorme.
Les mesures que el COOB prendrà contra els que utilitzin sense autorització els elements gràfics que conté el manual de normes gràfiques, inclouen la demanda davant els tribunals i l'embargament dels productes.

Tornar adalt

b) Coma entre verb i complements. Tampoc no s'usa la coma entre el verb i els seus complements.

*Això sí, no volem descartar encara, aquesta possibilitat.
Això sí, no volem descartar encara aquesta possibilitat.

Restriccions a la regla:

Si entre el verb i el seu complement fort (és a dir, un dels que exigeix el verb: complement directe o de règim verbal) hi ha altres sintagmes o frases, la coma pot facilitar la comprensió de l'oració.

Es recomana als comitès olímpics nacionals que encara no ho hagin fet, que nomenin un agregat olímpic del seu país a Barcelona.
~Es recomana als comitès olímpics nacionals que encara no ho hagin fet que nomenin un agregat olímpic del seu país a Barcelona.

No obstant això, els errors en l'ús de la coma esdevenen per omissió.

ERRORS MÉS FREQÜENTS (Continuació) / VINCLES

Tornar adalt

 

LA PUNTUACIÓ
LA COMA