• Exercicis

Les frases següents estan escrites en rodona però hi ha elements que haurien d'estar en cursiva. D'acord amb els criteris i les normes d'ús que has après en aquest apartat, utilitza la cursiva en tots els casos que sigui convenient.

a) El programa 60 minuts ofereix aquest vespre el reportatge "Guillem: la forja d'un futur rei".
b) Bòtil és un mot d'ús freqüent a Menorca.
c) —Quin és, al seu entendre, el procediment que caldria seguir?
—Atenent a la conjuntura actual, per a mi el que cal és...
d) Pere (abaixant la veu). Jo ja he dit el que havia de dir.
(Surt de l'habitació) Joan. Però, on vas?
e)

Exercici Altes Baixes Increment
1993 321 125 +196
1994 295 160 +135
1995 401 132 +269

f) En Jaume ha anat a parlar amb el seu profe d'anglès; les festes de la vila van començar amb una sorollosa mascletà; ens havien dit que era un tio molt simpàtic.
g) Vam anar a veure un thriller apassionant.
h) La impressora no funciona perquè s'ha acabat el tòner.
i) a. C. (ante Christum, "abans de Crist"); a. m. (ante meridiem, "abans del migdia"); loc. cit. (loco citato); c. (circa, "a l'entorn de"); DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya);op. cit. (opere citato).
j) L'opció a i l'opció b són oposades i excloents.
k) Ja t'he dit, i t'ho repeteixo, que quan vaig arribar ell no hi era!
l) La nau espacial Apollo X.
m) (Continua a la pàgina següent).


(Frases extretes del Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra)

Tornar adalt

Revisa la teva pràctica

USOS MÉS FREQÜENTS / ERRORS MÉS FREQÜENTS

Tornar adalt

 
 

 


LA PUNTUACIÓ
LA CURSIVA