Atenció!

Has desenvolupat un esquema abans de començar a escriure el text?

Has exposat la teva tesi de forma clara?

Has qüestionat i defensat les premises de cada argument?

Has exposat els arguments de forma ordenada i amb claretat?

Has tingut en comte els contraarguments que es poden oposar a la teva tesi?

Veus alguna falàcia en el teu text?