Atenció!

El títol del text (Què és el càncer?) enuncia el problema de coneixement que vol resoldre i comença fent una introducció sobre el tema, on explica l'etimologia de la paraula càncer i en fa una definició general:

Aquesta denominació agrupa una família de més de cent malalties que es caracteritzen per alterar algunes de les funcions principals de la cèl.lula. Gairebé tots els teixits del cos són susceptibles a patir càncer. Cada tipus de càncer té unes característiques específiques, però el procés és molt semblant per a tots ells.

La primera part del text, més general, serveix per introduir el tema (el buit de coneixement). Un cop feta la introducció, el text comença a donar informacions més concretes per desenvolupar la informació que omplirà el buit de coneixement: anomena les dues característiques bàsiques de les cèl·lules canceroses, després classifica els diferents tipus de càncer segons el teixit (carcinoma, sarcoma, leucèmia) i, en darrer lloc, ens explica les diferents fases del càncer (iniciació, promoció, progressió, metàstasi). No hi ha un paràgraf conclusiu.El text utilitza diverses estratègies típiques dels textos explicatius:

La definició és una de les principals estratègies discursives dels textos explicatius i en el text s'utilitza diverses vegades per aclarir el significat de termes que el lector pot desconèixer, com ara carcinoma, sarcoma o leucèmia.

En el text apareixen altres estratègies discursives com ara la reformulació o paràfrasi:

Surten de la circulació en una altra part del cos i proliferen en un nou entorn, on formaran un tumor secundari o metastasi. Al final d'aquesta fase es dóna la conversió, és a dir, la inactivació dels gens supressors de tumors.

També anomenada inducció o transformació.

Es creu que el càncer és una malaltia monoclonal, és a dir, que totes les cèl.lules cancerígenes provenen d'una única cèl.lula mutada.

i la classificació: classifica els diferents tipus de càncer (carcinoma, sarcoma, leucèmia) segons el teixit i les diferents fases que es diferencien en un càncer (iniciació, promoció, progressió i metàstasi).