Atenció!

Avalua el teu text narratiu


1. Hi ha una successió d'esdeveniments en un temps que transcorre?

2. Hi ha una unitat temàtica ben definida?

3. Observem una transformació dels estats o dels predicats?

4. Hi ha una unitat d'acció clara, és a dir, es parteix d'una situació inicial fins a arribar a una situació final?

5. Has organitzat el text de manera cronològica?

6. Has fet servir connectors per marcar la progressió temàtica al text?