Atenció!

És evident que la resposta B és "millor" que la A. Pero, ¿Per què?

1. La resposta B presenta una estructura clara:
- una introducció, on es reprèn l'enunciat ("Com a conseqüència de la dessecació del mar d'Aral, l'aigua s'ha salinitzat.");
- un desenvolupament, on s'amplia la informació esmentada a la introdicció, és a dir, es mencionen altres conseqüències de la dessecació del mar d'Aral;
- una conclusió adequada, que s'introdueix mitjançat el connector "finalment".
La resposta A, en canvi, es presenta en forma de "pluja d'idees" que no es desenvolupen amb claredat suficient ni es relacionen entre si.

2. La resposta A es limita a donar dades, sense realitzar-ne una abstracció mínima. Només afirma que "Han augmentat els casos de càncer, d'hepatitis i d'infeccions intestinals, fins a multiplicar-se per set els casos que hi havia el 1960". En canvi, la resposta B presenta un grau major d'abstracció, tot i que també inclou dades concretes per a reforçar l'afirmació general: "(afirmación general>) Al seu torn, les aigües subterrànies es van contaminar de pesticides i fertilitzants, fet que va provocar conseqüències nefastes per a la salut de la població: a les zones properes a Aral han augmentat els casos de càncer, d'hepatitis i d'infeccions intestinals fins a set vegades més que abans de l'any 1960. (<dades, exemples)."
Aquesta diferència pel que fa al grau d'abstracció s'observa també quan s'afirma a la resposta A que "Les poblacions pesqueres van quedar a 60 km de la costa", ja que el lector no pot calibrar aquesta dada; en canvi, a la resposta B s'indica que "poblacions senceres d'uzbecs i kazacs, dedicades a la pesca, van haver d'emigrar perquè van quedar a uns 60 km de la costa", fet que explicita la rellevància d'aquesta dada.

3. A la resposta B les relacions lògiques entre els diferents enunciats s'expliciten mitjançant connectors adequats, mentre que a la resposta A s'ometen, fet que dificulta la comprensió per part del lector. Observa l'ús de conectors a la resposta B:

"Com a conseqüència de la dessecació del mar d'Aral, l'aigua s'ha salinitzat. Les espècies naturals de peixos han desaparegut, i amb elles la indústria pesquera. Al seu torn, les aigües subterrànies es van contaminar de pesticides i fertilitzants, fet que va provocar conseqüències nefastes per a la salut de la població: a les zones properes a Aral han augmentat els casos de càncer, d'hepatitis i d'infeccions intestinals fins a set vegades més que abans de l'any 1960. Per altra banda, poblacions senceres d'uzbecs i kazacs, dedicades a la pesca, van haver d'emigrar perquè van quedar a uns 60 km de la costa. Finalment, també el clima s'ha modificat. S'ha perdut l'efecte amortidor del mar i ara les oscilacions tèrmiques són més grans, de manera que els hiverns són més rigorosos, els estius més càlids, i les precipitacions són mínimes."