SOLUCIONS

EXERCICI 1:

1. L'educació acadèmica convencional reforça molts d'aquests errors de concepte, en lloc d'eliminar-los.

2. En el format de l'esquerra, el lector, gairebé amb seguretat, haurà de consultar els resultats mentre llegeix el comentari.

3. Segons quina sigui la localització de la lesió, per exploració clínica, es poden distingir dos tipus d'afàsia o disfàsia.

4. Van anul·lar la reunió i la van convocar per a la setmana següent.

5. El germà de la víctima va conèixer la notícia pels mitjans de comunicació.

6. Caldrà prendre mesures en funció dels resultats del partit

7. En la meva opinió, els responsables han de valorar l'interès de cada projecte, segons els objectius proposats i la informació aporatda.

8. Un sistema obert és aquell en el qual entra i surt matèria i energia.

9. No hi va haver quòrum, quedant desconvocada immediatament la reunió.

EXERCICI 2: Aquí teniu una proposta per fer el text més llegible, però n'hi pot haver moltes d'altres.

Les Lleis d'estadística i del pla estadístic de Catalunya (1992-1995) encomanen a l'Institut d'Estadística de Catalunya la tasca d'homogeneïtzar la presentació de resultats esta-dístics per a Catalunya, de manera que es puguin comparar espacialment i temporal les diverses informacions.

La sistematització de nomenclatures i classificacions té la finalitat d'estandarditzar l'estadística catalana i d'adaptar-la als paràmetres estatal, comunitari i internacional. D'aquesta manera podem normalitzar l'elaboració, la presentació i l'anàlisi de dades, o bé facilitar la implementació de registres i arxius administratius per a l'aprofitament estadístic. La transcendència d'aquesta activitat instrumental és, doncs, essencial.

Les classificacions sobre activitat econòmica constitueixen el nucli harmonitzador general, són les que tenen més incidència en l'activitat estadística econòmica general i són les que la llei esmentada recomana de posar en marxa de manera prioritària.

Aquesta Classificació d'activitats econòmiques (adaptació normalitzada de la CNAE-1974, Clasificación Nacional de Actividades Económicas, de l'Instituto Nacional de Estadística) és un exemple d'aquest procés d'harmonització. Properament, hem previst completar-lo amb:

· les classificacions segons branques d'activitat per a la comptabilitat regional o les taules input-output, i

· l'actualització de la mateixa CNAE-74, a partir de la nova Nomenclatura comunitària (1990) i de la CNAE-93.

Finalment, vull destacar l'assessorament del TERMCAT (Centre de Terminologia) en les tasques derivades de la traducció catalana, com també la col·laboració de l'Instituto Nacional de Estadística en el decurs de l'elaboració.