• COM ES FA?

1. La planificació

 1. L'elecció del tema
 2. La recerca del material
 3. Delimitació del tema
 4. La tesi
 5. Elaboració de l'índex
 6. Lectura i recopilació de materials
 7. Organització de la informació
 8. Revisió de la tesi

2. La textualització

3. Aspectes formals

 

1. L'elecció del tema

A Cómo se hace una tesis, Umberto Eco recomana que el tema correspongui als interessos de l'estudiant, que les fonts a les quals hagi de recòrrer estiguin al seu abast, i que la metodologia que hagi d'aplicar estigui a l'abast de la seva experiència.

El primer pas consisteix, normalment, en consultar diverses fonts de caràcter general a l'entorn del tema que es vol tractar. Com més material o més coneixements sobre el tema es tinguin, més possibilitats de desenvolupar una argumentació consistent.

La consulta de les fonts de caràcter general proporciona una visió de conjunt; a partir d'aquesta base, cal considerar les opcions de les quals es disposa, i centrar-se en un aspecte més concret del tema escollit.

Volver arriba

2. La recerca del material: les fonts d'un treball acadèmic

 • Un cop decidit el tema, consulta la bibliografia general sobre aquest aspecte. El primer pas per obtenir informació sobre un tema és fer una cerca bibliogràfica en una biblioteca, per mitjà del catàleg informàtic. Per això cal seleccionar diverses paraules clau, que cal introduir en el programa de cerca per tal d'obtenir un llistat de les obres escrites sobre aquest tema. Convé consultar primer la bibliografia més general i més recent, i després seguir les pistes que ens proporcionen aquestes primeres fonts, és a dir, consultar els autors i les obres citats pels autors que hem llegit.

 • També pot ser molt útil fer una consulta en un cercador d'Internet, com Google, mitjançant algunes paraules clau relacionades amb el tema en qüestió. Si això és possible, també pot ser molt productiu buscar pàgines en altres idiomes, perquè s'hi poden trobar resultats relacionats amb l'estat de la recerca sobre aquest tema en diferents llocs del món. Són moltes les universitats o els investigadors que volen divulgar els seus treballs a la xarxa, de manera que podem afirmar que la cerca a Internet és avui imprescindible per fer un treball acadèmic d'una certa entitat.

 • La bibliografia serveix per a diferents propòsits:
  • La consulta d'obres d'altres autors permet de delimitar el tema objecte d'estudi.
  • Proporciona informació sobre la forma com ha estat estudiat aquest tema: conceptes emprats, explicacions proporcionades, enfocaments teòrics i mètodes d'anàlisi aplicats.
  • Facilita dades i arguments interessants per a recolzar les nostres pròpies afirmacions al llarg del treball.

 • Altres fonts útils, depenent del tipus de treball i de la matèria tractada, són, per exemple, els anuaris, o els informes dels diversos departaments de l'Administració pública, els quals contenen molt sovint dades electorals, demogràfiques, econòmiques, etc. A vegades, la informació necessària no està recollida ni sistematitzada, per la qual cosa ens cal "construir" les nostres pròpies dades a partir de l'observació o l'experimentació. Aquesta elaboració de les dades pot ser un procés costós en termes de temps i d'esforç, però pot significar una aportació molt important.

Volver arriba

3. Delimitació del tema

Delimitar un tema implica seleccionar un aspecte que es pugui abastar amb serietat en un treball acadèmic. Les investigacions poc delimitades són, en la majoria dels casos, molt perilloses, perquè molts cops es limiten ressenyar noms, corrents i opinions sense fer-hi cap aportació original, o avancen en diverses direccions sense relació aparent i sense un objectiu clar.

 • Exemple d'acotació d'un tema:
  Geologia -> Vulcanologia -> Els volcans a la península Ibèrica-> Vestigis de les activitats sísmiques de la Garrotxa.
 • Exemple de tema massa general:
  El símbol en el pensament contemporani.
  Símbol és un terme controvertit que canvia de significat segons els autors o les tendències d'estudi. Un treball amb aquest títol exigiria, per tant, una anàlisi exhaustiva, la descripció i explicació d'allò que entenem per símbol i un recorregut per tot el pensament contemporani!

A la pràctica, la delimitació del tema es materialitza en l'elecció d'un títol, una introducció/contextualització i un índex. En altres paraules, escriure l'índex com a hipòtesi de treball al més aviat possible serveix per a definir l'objecte d'estudi i la tesi que es vol demostrar.

Volver arriba

4. La tesi

Generalment, un treball acadèmic no es pot limitar a exposar una informació; cal fer-hi alguna aportació, és a dir, defensar una tesi, seleccionant un material i presentant-lo en un ordre lògic que demostri i clarifiqui un punt de vista determinat sobre el tema.

Una bona manera de presentar els punts principals del treball consisteix en situar-los en punts estratègics:

 • al final de la introducció, es pot introduir la tesi que es vol demostrar.
 • al principi de cada paràgraf o apartat del treball, es pot anunciar el subtema que s'hi vol desenvolupar.

D'aquesta manera, el lector disposa d'un "esquema lògic" que li permet d'orientar-se en el procés de lectura del treball i seguir el raonament de l'autor.

Per a l'autor, la tesi

 • Serveix com a eina de planificació.
 • Ajuda a determinar l'enfocament del tema i a clarificar les relacions entre les idees.
 • Traça el camí on inserir les diverses afirmacions parcials, o aspectes parcials del tema, que conduiran progressivament a la demostració de la tesi.
 • Anticipa aspectes del tema i proporciona un fil conductor a través dels diferents blocs d'informació.

Per al lector, la tesi

 • Serveix com a guia per a orientar-se en la lectura del treball
 • Manté el seu interès en l'argumentació
 • L'ajuda a identificar-hi les idees principals

Volver arriba

5. Elaboració de l'índex

Una de les primeres passes per poder començar a treballar, un cop hem trobat el títol (resultat de la delimitació del tema) i un cop apuntada la tesi que hi volem defensar, és construir un índex provisional. A mida que avancem en el treball, aquest índex hipotètic es pot anar modificant, però el més aconsellable és tenir-ho present ja de bon començament, com a pla de treball provisional que ens orientarà en la nostra recerca.

Volver arriba

6. Lectura i recopilació de materials

Durant tot el procés de lectura dels materials que has recopilat:

 • Pren apunts de les idees relacionades amb el teu treball, o dades que puguis aprofitar més tard.
 • Selecciona les citacions que et serviran per a reforçar els teus comentaris.

Per a això, és important fer fitxes que ens permetin recopilar i classificar la informació.

A l'apartat Generar idees de la secció de Tècniques d'escriptura hi trobaràs diverses propostes per a extreure idees de la bibliografia.

Volver arriba

7. Organització de la informació

La organització del material i les idees que hem obtingut o generat al llarg de la fase de recerca és fonamental per a assolir un bon treball.

Les idees, reunides por mitjà d'una llista, un mapa conceptual o l'escriptura lliure, s'han d'ordenar per tal de construir un discurs. Es tracta d'aplegar i dividir les idees en grups, de manera que cada grup d'idees correspongui a una part unitària del nostre text. Cadascun d'aquests grups ha d'estar organitzat i dividit en subgrups. Amb aquest procediment, es construeix un mapa d'idees, els elements del qual es presenten en un ordre jeràrquic. Un cop hem aplegat les idees en grups i subgrups, el contingut del nostre text resulta més clar i podem redactar un esquema, el qual ens guiarà en el procés de redacció o textualització.

A l'apartat Organitzar idees de la secció de Tècniques d'escriptura, hi trobaràs diversos mètodes per a organitzar les idees com a pas previ a la redacció d'un treball acadèmic.

Volver arriba

8. Revisió de la tesi

Tant l'estructura de l'índex com la redacció de la tesi s'han sotmetre a diverses revisions al llarg de tot el procés d'elaboració del treball, perquè cada nou element que hi incorporem pot modificar el resultat final o la coherència del conjunt.

Volver arriba

COM ES FA: La planificació ( La textualització ) ( Aspectes formals )

 

Volver arriba

 


MODELS DE TEXTOS
EL TREBALL ACADÈMIC