• COM ES FA?

1. La planificació

2. La textualització

 1. Revisió final del treball

  3. Aspectes formals

   

  1. Estructura bàsica del treball o monografia

  A l'entorn universitari, l'envergadura dels treballs acadèmics i les facilitats que ofereixen els processadors de texts permeten que la fase de textualització sigui paral·lela a la de planificació. De fet, és recomanable que sigui així perquè, un cop establertes les hipòtesis de treball i l'índex, el text es pot anar fent i desfent a mida que s'hi incorporen noves lectures o noves informacions.

  Volver arriba

  2. Primer esborrany

  El procés de textualització s'inicia amb la redacció d'un primer esborrany o primera versió, que pot ser espontani i no requereix aturar-se a revisar o ampliar el material escrit. Això ja es farà més endavant.

  Revisió del primer esborrany

  Un cop hen donat per acabat el primer esborrany, cal fer-ne una revisió. Durant aquesta fase de revisió, cal tenir presents l'ordenació de les idees, la claredat de l'escrit, l'estructura dels paràgrafs, etc.

  Volver arriba

  3. Segon esborrany

  La primera revisió dona pas a la redacció d'un segon esborrany, en el qual es corregeixen tots els aspectes assenyalats al llarg de la revisió. El treball pot arribar a tenir tants esborranys com calgui.

  Revisió del segon esborrany

  En aquesta segona revisió convé revisar-hi l'estil, l'ús del llenguatge, la seva correcció, etc. La consulta d'un diccionari pot ser molt útil per a comprovar-hi la correcció d'alguns termes o per a trobar-hi sinònims que enriqueixin el lèxic utilitzat. Alhora, és fonamental la revisió de les idees exposades: la seva claredat, la seva correcció, la seva pertinència, etc.

  Volver arriba

  4. Documentació

  En acabar la revisió final (recorda que cal repetir el procés de correcció i revisió tantes vegades com sigui necessari), cal afegir tota la documentació necessària per a poder presentar el treball: la portada o pàgina de títol (que ha de seguir les indicacions específiques del professor o de la institució on presentem el treball), l'índex, la bibliografia, els apèndixs, etc.

  Volver arriba

  5. Revisió final del treball

  És imprescindible realitzar una revisió final del treball, i fins i tot pot ser molt útil donar-lo a llegir a algun company o amic qualificat per a opinar-hi, perquè ens pot fer notar ambigüitats o errades que s'ens havien pogut passar desapercebuts.

  Volver arriba

  COM ES FA: ( La planificació ) ( La textualització ) ( Aspectes formals )

   


  MODELS DE TEXTOS
  EL TREBALL ACADÈMIC