Comentari

No totes les solucions de traducció són fàcils de catalogar. Fixem-nos en aquest exemple:

and under that apprehension was putting away her half-finished letter that she might escape all impertinent questions, when the door opened, and […]

amb aquesta idea va apartar la carta a mig acabar a un costat per tal d’evitar qualsevol pregunta impertinent. Van obrir la porta i [...]

En aquest fragment val la pena destacar dues menes de canvis:

A. La reorganització sintàctica que consisteix en passar una oració subordinada a oració principal: “when the door opened” --> “Van obrir la porta”. Es pot considerar un exemple de transposició, tot i que, tècnicament parlant, no hi ha cap canvi de categoria gramatical.

B. La modificació en l’aspecte verbal que comporta l’ús d’un temps verbal perfectiu allí on l’original emprava un temps verbal imperfectiu: “was putting away ... when the door opened” --> “va apartar la carta ... Van obrir la porta”. Es pot considerar un cas de modulació, ja que canvia la perspectiva semàntica sobre la relació entre les dues accions. En concret, a l’original, el senyor Darcy entra quan ella encara no ha acabat de desar la carta, mentre que a la traducció ella ja ha desat (“apartà”) la carta. Més tècnicament, amb aquests canvis es modifica la narració de com van succeir els esdeveniments. Passem d’una acció en curs (desar la carta) que servia de marc temporal per a una altra (obertura de la porta), a dues accions consecutives (desar la carta i obertura de la porta).

En el fragment següent val la pena destacar-hi un canvi.

and in this emergency recollecting when she had seen him (…) she observed:

com que aquesta situació va recordar a Elizabeth l’ultima vegada que l’havia vist (...) va observar:

C. La traducció de l’adjunt de gerundi per una oració subordinada de causa introduïda per ‘com que’ suposa l’explicitació de la relació causal entre recordar “recollecting” i observar “she observed”. A banda, també podem parlar d’un canvi de perspectiva semàntica o modulació. A l’original, la situació d’emergència és el marc en què es produeix el record, mentre que a la traducció, la situació se’ns presenta com la causa del record.