Anàlisi documental del llenguatge jurídic català

Anàlisi documental del llenguatge jurídic català

Dades recopilades durant el treball de recerca pel doctorat de l'Anna Arnall.

Aprendre a aprendre

Aprendre a aprendre

Accés a un sèrie de textos que orienten sobre tot allò que s'ha de tenir en compte quan s'apren una llengua estrangera.

Els materials estan dirigits a mostrar estratègies i tècniques que ajudin l'estudiant en el procés d'aprenentatge de llengües estrangeres. Els àmbits que es contemplen són els següents:

El llenguatge - L'aprenent - L'aprenentatge: què és aprendre una llengua - L'aprenentatge: com aprenem - Gramàtica: com treballar la gramàtica - Vocabulari: com treballar el vocabulari - Recursos: com treballar amb gramàtiques, diccionaris i altres recursos - Comprensió oral: com activar estratègies per a la CO - Comprensió escrita: com activar estratègies per a la CE  - Expressió oral: com aplicar estratègies compensatòries - Expressió escrita: com aplicar estratègies de monitorització - Com planificar la feina - Com monitorizar-se - Com avaluar-se.

A la biblioteca es troben exemplars de la versió en suport paper d'aquest materials: Bosch, M. & Esteve, O., Guia d'autoaprenentatge de llengües estrangeres, Publicació Interna, UPF.

Autoaprenentatge

Autoaprenentatge

L'any 1997 es va posar en marxa el Projecte d'Autoaprenentatge en aquesta Facultat. El seu objectiu primordial ha estat elaborar un concepte d'elaboració i organització de materials d'autoaprenentatge que permeti tant completar la docència presencial (des de les assignatures de llengua i de traducció) tot incorporant fases de treball autònom relacionades estretament amb els continguts de les assignatures (autoaprenentatge integrat) com donar la possibilitat de treballar interessos específics i/o individuals (autoaprenentatge lliure). Els materials que oferim van dirigits a l'estudiant i es basen en els principis fonamentals de l'autonomia de l'aprenent: la presa de decisions i la consciència sobre el propi procés d'aprenentatge. Amb aquests materials l'estudiant pot:

  1. Reforçar els continguts de la classe presencial;
  2. treballar interessos específics no compartits amb la resta del grup o no contemplats en els continguts de les assignatures;
  3. practicar determinades habilitats, com a consolidació i/o ampliació;
  4. orientar-se en el propi procés d'aprenentatge.

Centre de Redacció

Centre de Redacció

El Centre de Redacció és una web de suport a les necessitats de redacció i comunicació acadèmica que la Universitat Pompeu Fabra posa a la vostra disposició.

S'adreça a tota la comunitat d'estudiants de la UPF, és a dir, a tots vosaltres i intenta millorar les vostres habilitats de comunicació escrita en l'àmbit dels gèneres acadèmics:

  • Resoldre dubtes que es plantegin durant l'elaboració d'un treball de classe o d'assignatura: com puc trobar més idees sobre un tema, com puc organitzar les idees, com es poden estructurar els apunts, quins components ha de tenir un treball, com es formulen uns objectius de recerca, etc.
  • Resoldre dubtes d'ordre lingüístic que no es poden consultar en un diccionari: com puc escriure de manera no sexista, com s'ha de presentar l'autor en un treball, com es presenta la bibliografia, com s'ha de presentar un treball (format, espais, interlineat), etc.
  • Trobar models comentats, ideals i reals, dels textos que cal redactar, que serveixin d'orientació.
  • Fer alguns exercicis autocorrectius per millorar el nivell de coneixement i el grau de destresa en redacció acadèmica.
  • Trobar enllaços en d'altres webs catalanes, espanyoles i estrangeres sobre qüestions relacionades amb la redacció i la comunicació escrita.

COST SignGram

COST SignGram

Desentranyem les gramàtiques de les llengües de signes europees: senders cap a la plena ciutadania dels sords i de la protecció de la seva herència lingüística.

Les descripcions es proporcionen directament mitjançant les Accions a e-COST.

ed@t Entorn Digital d'Autoaprenentatge en Traducció

ed@t Entorn Digital d´Autoaprenentatge en Traducció

L'entorn ed@t integra seqüències de traducció, cadascuna de les quals es veu identificada mitjançant un número i el títol del gènere textual que s’hi tracta. A més, cada seqüència compta amb un nombre variable de tasques i exercicis que sempre s’exposen breument en un guió inicial que encapçala totes les seqüències. Aquest guió et proposa un ordre específic per tal de realitzar les tasques i exercicis presentats, tot i que aquest ordre resulta orientatiu. Ets tu qui decideix, segons les teves necessitats i interessos, si vols fer totes les tasques i l’ordre en què les fas.

L'estructura característica d'una seqüència de tasques de traducció és la que presentem a continuació. Com veuràs, distingim entre tasques fonamentals, comunes a totes les seqüències, i tasques complementàries que apareixeran o no segons el tipus de seqüència.

Gestor de Processos DTCL/FTI

Gestor de Processos DTCL/FTI

El Gestor de Processos DTCL/FTI és una aplicació que gestiona les accions, tasques, projectes i, en general, qualsevol tipus d'esdeveniment que involucri un procés actiu temporal d'una o múltiples tasques, d'una persona o d'un equip, o de diversos grups que interactuen.

LíTeCa

LíTeCa

LíTeCa és l'entorn virtual on conflueixen els projectes d'innovació docent que actualment es desenvolupen en la Facultat d'Humanitats i en la Facultat de Traducció i Interpretació. Es tracta d'una plataforma que posa a l'abast de la comunitat universitària materials i recursos per a l'aprenentatge autònom en relació amb la literatura catalana al llarg de la història tant des del punt de vista de la creació literària com des del punt de vista de la recepció i la traducció de les literatures estrangeres a la catalana.

Llengües estrangeres

Llengües estrangeres

Llengua General: El seu objectiu primordial ha estat elaborar un concepte d'elaboració i organització de materials d'autoaprenentatge que permeti tant completar la docència presencial (des de les assignatures de llengua i de traducció) tot incorporant fases de treball autònom relacionades estretament amb els continguts de les assignatures (autoaprenentatge integrat) com donar la possibilitat de treballar interessos específics i/o individuals (autoaprenentatge lliure). Els materials que oferim van dirigits a l'estudiant i es basen en els principis fonamentals de l'autonomia de l'aprenent: la presa de decisions i la consciència sobre el propi procés d'aprenentatge. Fins específics: El projecte de Llengua per a fins específics proporciona una sèrie de materials interactius dirigits a treballar habilitats específiques com la lectura de textos especialitzats, l'exposició oral en contextos acadèmics i d'investigació i la redacció de diferents gèneres de textos ja sigui en alemany, anglès o francès.

LSC-Lab Laboratori de llengua de signes catalana

LSC-Lab Laboratori de llengua de signes catalana

LSCLab és un grup de recerca dedicat a la descripció i a l’anàlisi formal de les gramàtiques de les llengües de signes, en especial de la gramàtica de la llengua de signes catalana.

Nocando

Nocando

Nocando: a multilingual corpus of spontaneous oral speech for the study of non-canonical constructions

The Nocando corpus was created within the project NOCANDO: Construcciones no canónicas en el discurso oral: estudio transversal y comparativo, HUM2004-04463 (2004-2007), Principal Investigator: Enric Vallduví .

The NOCANDO project’s goal was to establish a crosslinguistically taxonomy of noncanonical constructions (NOCANs). The languages studied and compared are Catalan, Spanish, Italian, English, and German.

The NOCANDO corpus is made of spoken narrative texts. It was created by recording free picture-based narrations of native speakers in the languages mentioned above. The texts were transcribed, annotated and aligned, using the Praat software. At the moment only parts of the corpus are available in annotated and aligned form.

Traducció anglès - català

Traducció anglès - català

Autoaprenentatge de traducció general anglès-català.

Workshop d'UR~Ling

Workshop d'UR~Ling

L'objectiu d'aquest workshop és presentar alguns dels treballs de recerca que s'estan duent a terme en el marc del doctorat en cadascun dels grups, perquè hi hagi més coneixement i interacció entre tots els grups i els estudiants de doctorat.