Els materials d'aquest bloc estan dirigits a mostrar estratègies i tècniques que ajudin l'estudiant en el procés d'aprenentatge de llengües estrangeres. Els àmbits que contemplen són els següents:

A la biblioteca es troben exemplars de la versió en suport paper d'aquest materials: Bosch, M. & Esteve, O., Guia d'autoaprenentatge de llengües estrangeres, Publicació Interna, UPF.