• Abreviatures utilizades en l'àmbit acadèmic

 • A

a/e adreça electrònica
acus.
acusatiu
adj. adjectiu
adv.
adverbi
al.
alemany
al. alumne/a
àlg. àlgebra
anal.
analogia
anat.
anatomia
angl.
anglès [llengua]
ant. antigament
antrop. antropologia
ap.
apèndix
apt. apartat
aràb.
aràbic
arit. aritmètica
art.
artícle
arx.
arxiu
assign.
assignatura
augm. augmentatiu

   

  Volver arriba

 • B

  bal. balear [dialecte]
  bibl.
  bibliografía
  bibl. biblioteca
  biblgr. bibliografia
  biol. biologia
  b/n blanc i negre

 • C

  c.a. caixa alta
  c.b. caixa baixa
  cap. capítol
  cast. castellà [llengua]
  cat. català [llengua]
  catedr. catedràtic
  cèlt. cèltic
  cit. citat
  clàs. clàssic
  col·l.
  col·lecció
  condic. condicional
  conj. conjunció
  conjug. conjugació
  constr. construcció
  conv.
  convocatòria
  cronol. cronologia
  cult. cultura
  curs. / cva.
  cursiva

 • D

  demostr. demostratiu
  desp. despatx
  deriv. derivat
  dial. dialectal
  dicc.
  diccionari
  dim. diminutiu
  dip. leg.
  dipòsit legal
  dir.
  director (d'una edició), dirigit per
  Dr.
  doctor
  Dra. doctora
  doc. document

Volver arriba

 • E

  econ. economia
  ed. edició
  ed. editor
  ed. editorial
  esc. escola
  esp. especialment
  espf. específicament
  et al. et alii ("i altres")
  etc. etcètera
  etim. etimologia
  eufem. eufemisme
  exc.
  excepte
  ex. exemple

Volver arriba

 • F

  f. femení
  f. foli [cites literàries]
  fac.
  facultat
  facs. facsímil
  fasc. fascicle
  fig. figurat [sentit]
  filos. filosofia
  fis. física
  fon. fonètica
  fr. francès [llengua]
  fut. futur

 

 • G

  gàl·l. gàl·lic
  gen. genitiu
  geogr.
  geografia
  geol. geologia
  geom. geometria
  ger. germànic
  gòt. gòtic
  gr. grec
  gram. gramàtica

 • I

  i. e. id est ("és a dir")
  i. q. ídem quo ("de la mateixa manera que")
  íb. ibídem
  íd. ídem
  imcompl. incomplet
  imper. imperatiu
  imperf. imperfet [pretèrit]
  índ. índex
  índ. alf. índex alfabètic
  indic. indicatiu
  init.
  initio ("al principi")
  infin. infinitiu
  inst.
  institut
  interj. interjecció
  intr.
  introducció
  irl. irlandès [llengua]
  it. italià [llengua]
  it. itinerari

Volver arriba

 • L

  ling. lingüística
  ll. llibre
  llic. llicenciat/ada
  loc. locució
  loc. cit. loco citatio ("en el lloc citat")

 • M

  mall. mallorquí
  maj.
  majúscula
  mat. arx.
  mateix arxiu [que el citat anteriorment]
  mat. sign. mateix significat [que el del mot cap d'article]
  màx. màxim
  met.
  metàfora, metafòric
  min. minúscula

 • N

  neg. negatiu
  negr.
  negreta
  neol. neologisme
  nomin. nominatiu
  nre. nombre
  n.
  nota
  n. de l'a. nota de l'autor/a
  n. de l'e. nota de l'editor/a
  n. del t. nota del traductor
  n. de la t.
  nota de la traductora
  n. / núm. número

 • O

  oblig. obligatori
  occ. català occidental
  opt. optatiu
  or.
  català oriental
  orig.
  original
  ort. ortografia, ortogràfic

 • P

  p. / pàg. página
  patron. patronímic
  p.d.
  postdata
  p.e. / p. ex. / v. gr.
  per exemple
  pejor.
  pejoratiu
  per ext. per extensió
  períf.
  perífrasi
  pl. plural
  pleon.
  pleonàstic
  poèt. poètic
  pop. popular
  pref. prefix
  prefer. preferència
  prep.
  preposició
  prof.
  professor/a
  progr. programa
  pròl. pròleg
  pron. pronom
  p.s. post scriptum ("després de l'escrit")

Volver arriba

 • R

  recípr. recíproc [verb]
  reed.
  reedició
  ref. referència
  refl.
  reflexiu [verb]
  refr. refrany
  reimpr. reimpressió
  ret. retòrica
  r/m referència meva
  rod. / rna.
  rodona [tipografia]
  rev. revista

 • S

  s. segle
  s.a.
  sine anno ("es desconeix l'any d'edició")
  s/d
  sense data
  sint.
  sintaxi
  s.l.
  sine loco ("es desconeix l'any de publicació")
  s.n. sine nomine ("es desconeix el nom de l'editor")
  secr.
  secretaria
  seg. següent
  subj. subjuntiu
  subst. substantiu
  subt.
  subtítol
  suf. sufix
  sum. sumari
  superl. superlatiu
  supl. suplement
  s.v. sub voce ("a l'estrada", en els diccionaris)

Volver arriba

 • T

  teol. teologia
  tipogr. tipografia
  tit.
  titular
  topon. topònim
  tr. transitiu [verb]
  trad. traducció
  trad. traductor/a
  transcr. transcipció

 • U

  u. unitat
  univ. universitàri/ària

 • V

  v. / veg. / vid. vegeu
  var. variant
  var. form. variant de formació
  var. ort. variant ortogràfica
  vers.
  versaleta
  vocab. vocabulari
  vulg. vulgar

 

Volver arriba

 

RECURSOS
ABREVIATURES