• Què és?

Saber prendre apunts és una de les habilitats més importants a l'activitat acadèmica quotidiana d'un estudiant. En efecte, hi ha una correlació entre la utilització correcta d'aquesta tècnica i el grau de rendiment acadèmic.

L'estudiant poc experimentat prova de copiar tot el que sent o llegeix, sense discriminar entre allò que és important i allò que és anecdòtic; o bé, en el cas contrari, adopta una actitud més passiva, es limita a escoltar amb més o menys atenció i es diu que entén tan bé la classe que el dia de l'examen se'n recordarà de tot sense cap dificultat.

Ara bé, en una classe, a més dels punts centrals de l'exposició, es presenten dades secundàries, anècdotes i aclariments. No es pot pretendre, doncs, que els apunts siguin transcripcions fidels de tota la classe, però tampoc no es pot cometre la ingenuïtat de deixar de prendre unes notes que seran imprescindibles per a la preparació dels exàmens i treballs posteriors.

 • Per a què serveix?

Prendre notes a les classes o conferències cada dia té grans avantatges. A més d'ajudar-te a recordar dades essencials, et permet de:

 • Revisar les explicacions i aprofundir en el material
 • Preparar millor els exàmens
 • Mantenir una postura activa i interessada en el teu procés d'aprenentatge
 • Desenvolupar la capacitat d'abstracció i de síntesi
 • Adquirir l'hàbit d'escoltar i mantenir l'atenció
 • Entrenar-te en l'elaboració dels esquemes i l'organització dels continguts
 • Motivar-te per no perdre't cap classe
 • Mantenir una actitud crítica a través de la distinció entre idees importants i complementàries

A més, saber prendre apunts és una habilitat fonamental en molts àmbits laborals i de la vida quotidiana:

 • Alguns profesionals, com ara els intèrprets, han de desenvolupar una bona tècnica per a la presa de notes, sobre tot en el cas de la interpretació consecutiva.
 • A l'àmbit laboral i a la vida diària, cal prendre notes, per exemple, per a elaborar actes o informes després d'una sessió de treball o una reunió de la comunitat de veïns.

 • Com es fa?

1. Aprendre a escoltar

Els apunts són el resultat d'una exposició oral; saber escoltar és, per tant, una condició bàsica per poder prendre uns bons apunts.

Què vol dir "saber escoltar"? Què pots fer per millorar la teva capacitat d'escoltar?

 • Preparar-te per escoltar, abans d'arribar a la classe. Pots, per exemple, consultar la bibliografia recomanada sobre el tema. Això et permetrà de familiaritzar-te amb termes tècnics o noms propis que després citarà el professor, i et donarà confiança en la teva capacitat per assimilar el contingut del curs.
 • Situar-te en un lloc adequat, amb bona acústica i visibilitat, evitant els seients allunyats on et podries distreure fàcilment.
 • Mantenir una postura correcta, evitant una comoditat excessiva que et faria perdre fàcilment la concentració.
 • Fixar-te en el professor, tractant de percebre els gestos i expressions amb els quals destaca els aspectes més rellevants de la seva explicació. No et distreguis, però, analitzant l'aspecte físic, la indumentària o el to de veu del professor, perquè perdries ràpidament el fil de l'explicació.
 • Evitar els comentaris i la conversa amb els companys, fins i tot per consultar algun aspecte de l'explicació: destorbaries l'altre estudiant. Si esperes una mica, segurament descobriràs tu mateix el que volies saber o te'n adonaràs que no era tan important. Si no és així, al final de la classe podràs preguntar als companys o al professor.
 • Conservar una actitud oberta i positiva, tot i que els teus punts de vista siguin diferents dels del conferenciant.

2. Utilitzar el medi idoni per a escriure

Els fulls solts o les llibretes de qualsevol tipus no són gaire recomanables. Per no "perdre els papers", ets suggerim de seguir aquestes pautes:

 • Fes servir blocs de notes amb recanvis; en cas contrari, hauries de fer servir una sola llibreta per diverses assignatures o bé una llibreta per a cada matèria. Ambdues alternatives presenten alguns inconvenients: la primera, perquè introdueix desordre en els apunts, i pèrdua de temps, ja que exigeix passar-los a net; la segona, perquè obliga l'estudiant a portar totes les llibretes a sobre, una opció poc saludable que a més pot fer caure en la temptació de deixar-se les a casa.
 • Utilitza paper de mida A4 o similar. De vegades hauràs de copiar algun esquema o gràfic a classe i necessitaràs un espai adient.
 • Anota en tots els fulls el nom de l'assignatura, la data, i numera la pàgina.

3. Saber què anotar

 • No intentis apuntar-ho tot. Una bona part de les classes són repeticions, reforços i anècdotes que no val la pena de registrar. A més, l'estudiant absorbit en el fet de prendre nota "de tot" pot perdre el fil de l'exposició i no distingir allò essencial i allò secundari.
 • No et limitis a anotar-hi tan sols l'esquema de l'exposició. Quan vulguis estudiar els apunts, especialment quan hagi passat un cert temps, se't farà molt difícil recordar les dades que no vas anotar.
 • Procura apuntar les idees importants de la classe, l'estructura de les idees i els lligams de dependència entre les idees. Per tal de detectar aquestes idees clau, ajuda molt el guió que, de vegades, el professor pot escriure a la pissarra. En altres casos, aquests conceptes s'enuncien amb frases com: és molt importat..., recordeu..., val la pena d'assenyalar..., etc.
 • Deixa un espai en blanc quan se t'escapi una dada o idea. Deixa-hi també espai suficient per completar els apunts amb la bibliografia adient. Canviar de full després d'un petit canvi de tema o escriure només per una cara poden ser bones tàctiques per reservar-hi l'espai necessari i completar després les notes de classe.
 • Utilitza les abreviacions. L'exposició oral del professor és sempre més ràpida que la presa dels apunts per part de l'estudiant. Tot i que el més recomanable és que adaptis l'estil de les abreviacions a les teves preferències i la teva pràctica personal, hi ha alguns símbols i abreviacions d'ús freqüent que et poden ser de molta utilitat.
 • Dona importància a les enumeracions. Expressions i llistes com "Les cinc causes de ... són:..." t'ajudaran molt en el moment d'estudiar per a un examen.
 • Aprofita els resums i repeticions que fa el professor al llarg de la classe per comparar i completar els teus apunts.
 • Apunta els títols dels llibres citats a classe com a referència: després els podràs consultar per completar els apunts.

4. Revisar els apunts

 • Cada dia, hauries de revisar les notes de classe per comprovar si són prou clars i complets. No deixis passar massa temps; així encara tindràs fresc el record de la classe.
 • Completa els apunts amb la bibliografia recomanada. L'estudiant universitari no hauria de conformar-se només amb els apunts de classe, sinó que ha de confrontar-los amb els textos de referència de primera mà i completar les notes de classe amb els resums i les notes de lectura.

Bibliografia i vincles


MODELS DE TEXTOS
ELS APUNTS