Bibliografia

CASSANY, D. (2000) La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries.

CUENCA, M.J. (2002) Els connectors textuals. Col. Articles de suport a la docència. Barcelona: Santillana.

MONTOLÍO, E.; FIGUERAS, C.; GARACHANA, M.; SANTIAGO, M. (2000) Manual práctico de escritura académica. Barcelona: Ariel.

MONTOLÍO, E. (2001) Conectores de la lengua escrita. Barcelona: Ariel.

PORTOLÉS, J. (2001) Marcadores del Discurso. Barcelona: Ariel.

 

Bibliografia per ampliar

CASTELLÀ, J.M. (1991) <<Els connectors>>. R. ARTIGAS, coord. (1991) A l'entorn de la gramàtica textual. Suplement de COM ensenyar català als adults, 8, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Gabinet de Didàctica, 59-65.

CASTELLÀ, J.M. (1992) De la frase al text. Teories de l'ús lingüístic, Barcelona: Empúries, 10.3.

CONCA, M; COSTA, A; CUENCA, M.J. i LLUCH, G. (1998) Text i gramàtica. Teoria i pràctica de la comprtència discursiva. Barcelona: Teide, bloc E.

CUENCA, M.J. (1999) <<La connexió en la construcció discursiva>>. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 17,77-89.

CUENCA, M.J. (2000) <<Definició i delimitació del concepte de connector>>. Dins J. Macià i J. Solà (ed.): La terminologia a l'ensenyament secundari. Propostes pràctiques. Barcelona: Graó, 77-90.

CUENCA, M.J. (2002) <<Els connectors textuals i les interjeccions>>. Dins J. Solà et al. (coord.): Gramàtica del Català Contemporani. Barcelona: Empúries, capítol 31.