• Usos més freqüents

La coma és, sens dubte, el signe de puntuació més utilitzat en l'escriptura, ja que abasta molts tipus de relacions i significats. A continuació, us presentem els diversos valors que aplega:

a) Els fonològics: Indica la pausa de separació entre els elements d'una enumeració:
Vaig fer recompte dels botons del capots: vuit a l'un, vuit a l'altre i deu al tercer.

b) Els sintàctics: Introdueix oracions subordinades:
Ateses les adverses condicions meteorològiques, no van poder rescatar els accidentats.

c) Els semàntics: Atorga, per exemple, valor especificatiu o explicatiu a un adjectiu:
La dona, seriosa, va aixecar el braç [explicatiu:.la dona, que estava seriosa...]
La dona seriosa va aixecar el braç [especificatiu: només la dona seriosa va aixecar el braç; les altres no]

d) Els discursius: Pot distingir una forma de tancament de discurs:
En definitiva, la realitat es força esfereïdora.

D'entre la trentena de funcions que pot realitzar una coma, convé esmentar la distinció feta per Linares (1979) que Cassany recull a La cuina de l'escriptura (1993) de la manera següent: "Un grup inclou les comes que van soles, i s'anomena coma-1; l'altre abasta les que treballen per parelles, i s'ha batejat amb el nom de coma-2. Així, afirmaríem que la coma-1 separa idees i conceptes com ara: enumeracions, omissions de verb o la datació. Al seu torn, la coma-2 introdueix incisos com a mostres, aposicions, canvis d'ordre, subordinades, marcadors textuals, etc.

Coma 2 - 1 aÉs a dirComa 2 - 1 b la 1 es posa entre dos elements; la 2Coma 1 a l'inici i al final d'un mateix element. Aquesta simple distincióComa 2 - 2 a si s'aplica béComa 2 - 2 b permet esmenar alguns dels errors típicsComa 2 - 3 a com el de menjar-se algun signe de la parella coma-2Coma 2 - 3 b És força habitual queComa 2 - 4 a potser concentrat en l'entonació o en les pauses que es farien si es llegís en veu altaComa 2 - 4 b l'aprenent estalviï alguna coma-2Coma 1 que els incisos de l'escrit quedin camuflats i que el lector hagi d'estar més atent per copsar-losComa 2 - 5 a Per exempleComa 2 - 5 b algunes comes que es podrien oblidar fàcilment són la 2a de "si s'aplica bé"Coma 1 la 4aComa 2 - 6 a que alguns posarien erròniament abans del "que" anteriorComa 2 - 6 b o fins i tot la 1b del començament.

Atenció! Tots els signes del paràgraf anterior estan marcats per tal d'exemplificar les comes 1 i 2 en ús. Les comes-1 estan en blau i les comes-2 en vermell. Si passeu amb el ratolí per sobre, veureu que estan marcades amb nombres correlatius les parelles de coma-2. Respecte a aquest tipus de coma, cal tenir en compte que els signes més forts (punt i seguit, punt i coma, dos punts...) poden substituir una coma de la parella si coincideixen en alguna posició, perquè mai no trobem dos signes de puntuació com els anteriors de costat." (Cassany, 1993)

ERRORS MÉS FREQÜENTS / VINCLES

Tornar adalt

 

LA PUNTUACIÓ
LA COMA