Solucions

Exercici 1

1. (D'una banda, pel que fa a, atès que, ara bé)
2. (és a dir, quant a, no obstant això, encara que)
3. (A més, en efecte, en canvi, tanmateix)
4. (tot i que, per això, ja que, com és ara)
5. (encara que, per tant, considerant que, per exemple)
6. (però, en efecte, tanmateix, per això)
7. (no obstant això, amb tot, així mateix, d'altra banda)
8. (pel que fa a, però, en canvi, no obstant això)
9. (doncs, però, per consegüent, per altra banda)
10. (no obstant això, al mateix temps, en canvi, per altra banda)

Exercici 2

a) ENCETAR UN TEMA NOU
respecte a, pel que fa a, un altre punt és, quant a, sobre, el punt següent tracta de, en relació a, etc.

b) CONTINUAR SOBRE UN MATEIX PUNT
a més a més, endemés, a més, després, així mateix, tanmateix, tot seguit, d'altra banda, per altra part, etc.

c) RESUMIR
en resum, resumint, recapitulant, breument, en pocs mots, globalment, recollint el més important, en conjunt, ...

d) ACABAR
en conclusió, per concloure, per acabar, finalment, així doncs, en definitiva, ...

e) POSAR ÈMFASI
és a dir, en altres paraules, dit d'una altra manera, tal com s'ha dit, val la pena dir, cal insistir, el més important,
la idea central és, convé destacar, s'ha de tenir en compte, o sia, això és, en efecte,...