ESTUDI

El resum
Comentari de text
Apunts
Fitxa bibliogràfica
Examen
Test
Treball acadèmic

INVESTIGACIÓ

Informe
Memòria
Article d'investigació
Currículum Vitae
Protocol

ORGANITZACIÓ

Argumentació
Explicació
Descripció
Narració