Resultats

Per saber la puntuació que has obtingut, suma 0, 2, 4 o 6 punts per cada pregunta, segons la següent valoració:

PREGUNTES............ PUNTS

1 ........................ a. 6 b. 0 c. 2

2 …...................... a. 6 b. 4 c. 2

3 …...................... a. 6 b. 4 c. 4

4 …............... a. 6 b. 0 c. 4 d. 2

5, 6 ….................. a. 2 b. 6 c. 2

7 …............... a. 2 b. 2 c. 4 d. 6

8, 9 ….................. a. 2 b. 6 c. 4

10 ........................ a. 4 b. 6 c. 2

Suma parcial: _____________

Suma total: ______________

 

La màxima puntuació són 60 punts, que corresponen a un resumidor de textos eficaç, i la mínima 14 punts, que es refereix a un resumidor aprenent o ineficaç. En general, entenem per resumidor eficaç la persona que és capaç de fer resums adaptats a cada situació comunicativa, al propòsit i al destinatari del text. Això requereix dominar les habilitats exposades en l'apartat anterior. D'altra banda, un resumidor ineficaç no presenta aquestes destreses i té dificultats per elaborar reduccions coherents i clares a partir de textos originals extensos.