Resultats

 

Recorda que per fer un bon comentari de text has de seguir els passos següents:

* Tenir una idea clara de què es demana.

* Fer una primera lectura de comprensió i després una segona lectura més aprofundida per tal de detectar-hi els elements més importants per a l'anŕlisi.

* Subratllar el més important i fer anotacions al marge.

* Analitzar la terminoligia que apareix al text.

* Organitzar i analitzar el contingut del text.

* Fer un esquema que et serveixi de guia per estructurar la redacció del comentari de manera ordenada.

* Revisar l'esborrany del comentari.

* Fer la redacció definitiva.