Resultats

El perfil del redactor competent

Diferències de comportament entre els redactors experts i els aprenents:

Experts

* Conceben el problema retòric en tota la seva complexitat. Inclouen idees sobre l'audiència, el propòsit comunicatiu i el context.

* Adapten l'escrit a les característiques de l'audiència.

* Tenen confiança en el text que han escrit.

* Normalment, no estan prou satisfets amb el primer esborrany.

* Creuen que la revisió és una manera de contribuir al significat del text.

* Revisen de manera àmplia l'estructura i el contingut del text.

 

 

 

Aprenents

* Conceben el problema de manera simple, sobretot en termes de redacció.

* Tenen poca idea de l'audiència.

* No aprecien gaire el text que han escrit ni els discursos escrits.

* Es queden fàcilment satisfets amb el primer esborrany.

* Creuen que revisar és canviar paraules, ratllar fragments i perdre el temps. Només revisen paraules soltes i frases.