Revisió del treball acadèmic

 

Una vegada has redactat el treball acadèmic has de fer-ne una revisió. Rellegeix el teu treball i respon a les preguntes següents. Les respostes no afirmatives t'indiquen els aspectes que encara has de desenvolupar o corregir.

* Has introduït una taula de continguts?
* Has redactat una introducció i una conclusió del treball?
* Has fet constar els objectius del treball a la introducció?
* Has pensat un títol pel treball?
* Has estructurat de manera clara els materials de què disposaves?
* Has buscat bibliografia i informació per Internet?
* Has introduït cites?
* Tens ben clar què és el que se't demana en aquest treball?
* Has fet un resum o abstract del treball?
* Has introduït una llista amb les referències bibliogràfiques?
* Has revistat la redacció del treball i els possibles errors tipogràfics i ortogràfics que hi puguin haver?