• Qu s?

El resum és la redacció d'un nou text a partir d'un altre text, exposant les idees més importants del text original de manera abreviada. Generalment, té el format típic de qualsevol text, amb paràgrafs i oracions gramaticalment completes, i pot tenir una longitud variada.

El resum no és només una simple reducció informativa d'un original, sinó un text nou que intenta adaptar-se a les característiques d'un nou context comunicatiu. Quan fem un resum, primer ens hem de plantejar amb quina finalitat el fem, qui serà el seu destinatari, quines són les expectatives d'aquest destinatari, o en quin medi laboral o acadèmic es desenvolupa l'activitat de resumir.

Es poden distingir diversos tipus de resum:

 • El resum informatiu: sintetiza el contingut del text original, el missatge de la comunicació, i és molt útil per fer-se una idea ràpida i general de l'original.

 • El resum descriptiu explica l'estructura de l'escrit, així com les parts fonamentals, les fonts o l'estil, i és molt útil amb originals extensos o complexos perquè ajuden el lector a comprendre'n l'organització i a buscar-hi dades relacionades.

 • L'abstract és una variant del resum, generalment de tipus descriptiu, que encapçala els articles científics. Habitualment s'inclou dins del mateix article, després del títol i a la primera pàgina. La seva funció és informar sobre el contingut del text, per tal que els possibles lectors se'n puguin fer una idea general en poc temps i decidir si els interesa llegir el document sencer. Formalment, és un resum bàsicament informatiu que sintetiza les aportacions més destacades de l'article: el tema que es proposa estudiar, la metodologia aplicada, i, sobretot, els resultats obtinguts. En general, no inclou dades concretes, com ara xifres, percentatges, etc., i no supera les 15 línies d'extensió. No obstant, en alguns congressos o publicacions es donen pautes més concretes per a la realtizació de l'abstract.

 • La síntesi consisteix en resumir diversos textos que tracten un mateix tema o temes relacionats. Aquesta tècnica de reducció textual et permet reunir els elements essencials de més d'un text per obtenir un resum coherent. No es tracta de produir un resum diferent de cada text, sinó un sol resum que sintetitzi i relacioni els textos de partida.
  La pràctica de la síntesi es imprescindible en els exàmens itreballs acadèmics, on has de demostrar el teu coneixement de diverses fonts bibliogràfiques, la teva capacitat per relacionar i comparar les dades o idees d'aquestes diverses fonts, i tot això en un espai i un temps limitats.

Hi ha altres tècniques de reducció de textos, com ara els esquemes o els mapes conceptuals. Si vols més informació sobre aquestes tècniques, consulta l'apartat "Extreure idees de la bibliografia"

 • Per a qu serveix?

L'elaboració d'aquest tipus de textos és molt útil, perquè et permet:

a) Seleccionar i organitzar les idees o dades més importants i interesants del text original (una lliçó, un capítol d'un llibre), per estudiar, per presentar una exposició oral o per fer un treball acadèmic.

b) Definir i esquematitzar la informació essencial d'un tema, de manera que, quan fas el el resum, pots comprovar si n'has entès bé el ccontingut o bé si tens dificultats en algun aspecte concret.

c) Facilitar la comprensió i l'aprenentatge de nous coneixements, i, alhora, la preparació dels apunts i exàmens.

 • Com es fa?

1. Anàlisi del context. Convé analitzar les característiques del text original, determinar-ne el destinatari, concretar els propòsits de la reducció i escollir el tipus de reducció més adequat. Pots formular-te aquestes preguntes:

  • Quines característiques presenta l'original?
  • Per a qui és el resum? Per a mi? Per a una altra persona?
  • Què es pretén fer amb el resum? Què en faré?

2. Comprensió de l'original i selecció de les dades. Consisteix a comprendre i entendre el text original que s'ha de reduir i discriminar les dades rellevants de les irrellevants, d'acord amb la finalitat de la reducció. Poden realitzar-se diverses lectures i es pot marcar el text: subratllar-lo, separar-ne les parts, etc. Pots respondre les preguntes següents:

 • Quin n'és el missatge o el significat essencial?
  - Prova de reduir el sentit global del tema amb una frase. El títol o alguna frase especialment significativa del text et poden ajudar.

 • Quines són les idees o els punts fonamentals del text? ¿Quines dades de l'original cal incloure en la reducció, d'acord amb l'objectiu final del resum? ¿Quines dades de l'original es poden ometre en la reducció?
  - Identifica les idees principals i diferencia-les dels exemples i de les idees secundàries.

 • Quina estructura té el text?
  - Es tracta de descobrir el pla del text, veure la seva articulació lògica, és a dir, com es van relacionant les diferents idees d'una manera lògica.
  - Observa la disposició del text en paràgrafs: sovint, cada paràgraf desenvolupa una idea central.
  - És molt útil subratllar les paraules clau de cada idea essencial i assenyalar els connectors que et poden mostrar com és l'articulació lògica del text.

 • Quin és l'esquema del text?
  - Aquestes primeres passes s'haurien de reflectir en un esquema, que serà el pas previ a la redacció final del resum.

 • Com s'estructuraran les dades en la reducció?
  - Si observes l'esquema del text, segur que pots identificar noves relacions entre les idees que has retingut. Això et pot suggerir noves formes d'organitzar aquestes idees i reflectir-les en la redacció del resum, aplicant eficaçment les operacions de reducció.

 

3. Textualització. Consisteix a redactar el resum, d'acord amb els criteris (objectius) marcats en la fase inicial d'anàlisi del context i aplicant les diverses operacions de reducció.

Ara bé, quines són les operacions de reducció?

1. Elisió: Se suprimeixen els continguts i les expressions que presenten informacions redundants o no absolutament necessàries.

2. Generalització: Es realitza una abstracció d'allò que és comú o redundant amb el propòsit de formar un concepte general.

3. Fusió i reorganització: Se seleccionen els continguts importants i algunes informacions complementàries, per elaborar un concepte o una idea que els contingui tots. Després es reuneixen els continguts importants.

4. Condensació i reorganització: Alguns continguts essencials es poden sintetitzar en una sola idea.

Bibliografia i vincles

 

MODELS DE TEXTOS
EL RESUM