COM HO FAS?

Escull un conte i fes un comentari de text. Observa si el teu comentari dóna resposta a les preguntes següents:

  • Gèneres, seqüències textuals i punts de vista

- A partir de l'autor o del títol, pots deduir quina classe de conte llegiràs (realista, costumista, fantàstic, de misteri, d'intriga, de ciència ficció, etc.)?
- Saps alguna cosa sobre la generació a què pertany l'autor?
- Després d'una primera lectura, quina és la seqüència que predomina al conte (narració, descripció, diàleg, etc.)?
- A quin subgènere pertany?
- Qui parla en el relat?

  • El que es diu i el que es comunica

- Què és el que l'autor del text pressuposa que sap el lector?
- Quina informació és imprescindible conèixer per poder entendre el significat del text?
- Què saps dels personatges del conte? Com te'ls imagines? Fes una llista de les característiques.

  • L'estructura de la trama

- Com s'organitza la narració? Quantes parts es podes distingir? Posa un títol a cadascuna.
- Segueix una estructura convencional? Quins efectes s'aconsegueixen?

  • La lectura crítica

- Quina és la intenció de l'autor del text? Què pretén l'autor que faci el lector? (divertir-se, sorprendre's, ser conscient d'una realitat, instruir-lo, etc.)
- Valora els fets que presenta? De quina manera? Quines altres interpretacions podrien existir?
- Quina visió de la realitat mostra el text?, s'escriu des d'una determinada posició ideològica o no?

 

Consulta els teus resultats

Tornar adalt

 
 

TESTS D'AUTOAVALUACIÓ
COMENTARI DE TEXT