(Informació facilitada pel professor Josep Maria Castellà)

Un dels sistemes d'avaluació que pot triar el professorat per comprovar els coneixements dels estudiants són les anomenades «proves objectives». Aquestes proves tenen l'avantatge de permetre una correcció quantitativa, i fins i tot automatitzada.

 • Què és?

El test, o prova de tipus objectiu, és un model d'examen de resposta tancada, és a dir, no admet variació en la resposta, bé perquè es tracta de seleccionar una opció, o bé perquè la resposta només pot ser una paraula o una xifra.

Volver arriba

 • Per a què serveix?

Les proves de tipus objectiu o test tenen l'avantatge de permetre una correcció quantitativa -fins i tot automatitzada-, i l'inconvenient que només s'hi poden avaluar els continguts o determinades habilitats d'associació, i no altres aspectes com l'abstracció, la capacitat d'expressió, l'articulació dels coneixements entre si, etc. Són ideals, per tant, per a aprenentatges d'estil memorístic i per a coneixements que no demanin gaires matisos.

Volver arriba

 • Com es fa?

Les proves de tipus objectiu més comunes són les següents:

1. Omplir un o diversos buits en un enunciat.

Exemple: Omple el buit de cada enunciat amb els mots adients:
El rei que va conquerir l'illa de Mallorca als sarraïns en el s. XIII fou _________.

2. Indicar si un enunciat és vertader o fals.

Exemple: Assenyala si són vertaderes o falses les afirmacions següents:
El català és establert com la llengua pròpia de Catalunya a l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia. V / F

3. Aparellar columnes amb conceptes diversos.

Exemple: Uneix amb una línia cada autor i el corrent literari a què pertany:

J. Salvat-Papasseit
Eugeni d'Ors
Raimon Casellas
Josep Carner
Joan Maragall
J.V. Foix
B.C. Aribau
Àngel Guimerà
Guerau de Liost

Renaixença
Modernisme
Noucentisme
Avantguarda

4. Resposta múltiple.

Exemple: En els enunciats següents, només una de les quatre respostes és correcta. Assenyala-la.
El President de la Generalitat exerceix la potestat normativa per mitjà de:
a) Decrets
b) Ordres
c) Decrets-llei
d) Ordenances

D'aquest conjunt de proves objectives, la més emprada és la de resposta múltiple, que segueix l'esquema següent (solen donar-s'hi quatre respostes possibles, però també en podrien ser tres, cinc, sis, etc.):

La tècnica pictòrica de la perspectiva fou descoberta i emprada per primera vegada:

BASE TRONC

a) A l'Època bizantina.

Distractor

b) A la Grècia antiga.

Distractor

c) Al Renaixement italià.

Alternativa correcta

d) Al període neoclàssic.

Distractor

Volver arriba

Aquest tipus de proves presenta, per a l'examinador, l'avantatge de ser fàcils de corregir, però en canvi, exigeix una llarga preparació dels enunciats. La dificultat més important és crear enunciats que només puguin contestar correctament els estudiants que saben realment la resposta. Per tal de facilitar aquesta tasca, hi ha estudis que descriuen les tècniques que han de seguir els professors quan redacten proves de resposta múltiple, amb recomanacions com aquestes:

“LOS SUTILES REVELADORES DE LA POSIBLE RESPUESTA

Una de las precauciones que deberán ser observadas con suficiente cautela es evitar que se deslicen claves reveladoras de la respuesta. Si bien en algunos ítems es conveniente que el alumno llegue a la alternativa correcta por eliminación, en otros ese proceso no será una consecuencia del pensamiento reflexivo, sino de aprovechar los errores de construcción cometidos por quien haya creado la prueba. A continuación se señalarán los más importantes.

a) Evitar que la respuesta correcta sea la más larga

En la medida en que la alternativa correcta necesita ser bien especificada, se suele emplear en ella un mayor número de palabras, con lo cual se alarga su longitud y se aumenta la posibilidad de que la detecte el alumno únicamente por esta particularidad.

Ejemplo deficiente:

Uno de los principios más importantes de la Reforma predicada por Martín Lutero fue:
A. La eliminación de la práctica religiosa.
B. El rechazo de la veneración de los santos.
C. La reducción de los sacramentos.
(D.) El reconocimiento de la Biblia como única fuente de la verdad religiosa.

Volver arriba

b) Si la respuesta es congruente con la base pero los distractores no, los alumnos percibirán dicha clave y elegirán dicha respuesta.

Ejemplo deficiente:

Navegando por el Canal de Beagle, ¿cuál será el medio técnico de orientación más preciso?
A. La observación de las estrellas.
B. La inclinación de los árboles.
(C.) El empleo de la brújula.
D. La posición del sol.

Resulta obvio advertir que sólo la alternativa C es congruente con el requerimiento de la base, ya que las restantes proposiciones aluden a procedimientos empíricos.

c) El empleo de respuestas de tipo "clisé" estimula la memoria, favoreciendo la elección correcta.

Ejemplo deficiente:

Los espacios verdes en una ciudad contribuyen al estado sanitario de la misma. ¿Cuál de las siguientes expresiones sintetiza mejor su importancia para la salud pública?
A. El verde de la vegetación es un descanso para la vista.
(B.) Los parques son los pulmones de la ciudad.
C. Los árboles hacen más agradable la temperatura.
D. El contacto con la vegetación ayuda a relajarse.

La respuesta seleccionada para este ítem pertenece a una de esas frases estereotipadas que muchas veces se suelen repetir sin tomar demasiada conciencia de su significación, pero que en casos como el del ejemplo pueden resultar de utilidad para salir del paso.

Volver arriba

d) Tratar de que el grado de generalidad de las alternativas incorrectas sea similar al de la opción cierta.

Ejemplo deficiente:

Los espartanos se caracterizaron principalmente:
(A.) Por su espíritu guerrero.
B. Porque las mujeres recibían educación física.
C. Porque disponían de un gran número de ilotas.
D. Por haber creado la institución de los éforos.

Según se observa, el grado de generalidad de la respuesta es mucho mayor que el de los distractores, que se refieren a aspectos muy parciales de la vida espartana.

e) Las alternativas de cada ítem deberán ser dispuestas al azar.

Algunos redactores de ítems de opción múltiple tienden a ubicar la respuesta correcta en la parte central. Este descuido ya señala indicios delatores del lugar de la opción cierta. Probablemente el alumno descarte de antemano las alternativas de ambos extremos y se limite a tantear la veracidad de las dos que quedan.

f) Algunos términos, expresiones y formas gramaticales de la base pueden proporcionar inadvertidamente variedad de claves.

Ejemplo deficiente:

¿Cuáles de los siguientes autores son literatos españoles?
(A.) Los hermanos Álvarez Quintero.
B. Mariano de Vedia y Mitre
C. Victoria Ocampo.
D. Rómulo Gallegos.

La clave que se advierte en este ítem está dada por la coincidencia del plural de la base con el de la opción correcta.”

LAFOURCADE, Pedro D. (1977) Evaluación de los aprendizajes. Madrid: Cincel.

Volver arriba

 • Recomanacions per a completar un test

(Adaptat de: FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Concepción (1994) Aprender a estudiar: cómo resolver las dificultades en el estudio. Madrid: Pirámide.)

  • Comença llegint de manera ordenada i sense cap pressa totes les preguntes de l'examen i contesta aquelles que saps sense cap mena de dubte.

  • Marca amb un senyal les preguntes sobre les que tinguis dubtes raonable, per tal de tornar-les a llegir en una segons volta. Abans de dedicar temps a pensar en aquests dubtes, cal que completis totes aquelles preguntes que sàpigues clarament.

  • Un cop hagis acabat la primera volta, fes una segona volta i respon les preguntes més assequibles de les que et vas deixar. Finalment, dedica el temps que et quedi a les qüestions que et semblin més complicades.

  • Compta el número de preguntes on tinguis dubtes i distribueix el temps que quedi d'examen entre aquestes qüestions , per tal de raonar cada una de les respostes.

  • Reserva uns minuts per revisar l'examen. Quan el revisis, canvia la resposta si veus que t'havies equivocat. Repassa totes les respostes.

  • Procedeix per eliminació d'alternatives.

  • Fes molta atenció a les paraules clau: sempre, a vegades, cap, tots, igual, pocs, ...

  • Assabenta't si es penalitzen els errors. Si es penalitzen, no contestis si no saps la resposta.

  • Assabenta't de quantes respostes son vàlides en cada pregunta (és a dir, si pot haver-hi més d'una alternativa correcta per a cada pregunta).

 


MODELS DE TEXTOS
EL TEST