Test sobre les fixes bibliogràfiques

A continuació tens un test per comprovar si has assolit tots els coneixements que apareixen sobre les fitxes bibliogràfiques a l'apartat Models de textos. A continuació trobaràs un vincle per consultar les solucions i un barem per interpretar els teus resultats.

1. D'acord amb la classificació que apareix a l'apartat que acabem d'esmentar, quins tipus diferents de fitxes podem fer?

a) Fitxes bibliogràfiques i fitxes de record.
b) Fitxes bibliogràfiques i fitxes de treball, que al seu torn es poden dividir en fitxes de citacions, de lectura, i de record.
c) Fitxes bibliogràfiques, fitxes de referència i fitxes descriptives.

2. Per a què serveixen les fitxes bibliogràfiques?

a) Per registrar els llibres que hem consultat, localitzar-los més ràpidament si els hem de cercar de nou i facilitar-nos la tasca d'elaborar la bibliografia final d'un treball de recerca.
b) Per registrar dades puntuals o idees que aprofitarem més tard, poder introduir les cites al treball correctament i ajudar-nos a fer la bibliografia.
c) Per registrar les diferents fonts que hem utilitzat i agilitzar les possibles consultes posteriors, i per tenir clar l'esquema i l'opinió dels textos consultats.

3. Assenyala la fitxa o fitxes bibliogràfiques que siguin correctes.

a) MAS, Josep M. Dret forestal a Catalunya. Lleida: Dilagro, 1996.
b) Dret forestal a Catalunya. MAS, Josep M. Dilagro: Lleida, 1996.
c) MAS, Josep M: Dret forestal a Catalunya. Dilagro: Lleida, 1996.

4. Quan fem la fitxa bibliogràfica d'un article hi fem constar:

a) el títol entre cometes; el subtítol i el nom del llibre, revista o diari en cursiva; el volum; el número del fascicle; la data de publicació, i nombre de les pàgines on es troba l'article.
b) el títol, el subtítol i el nom del llibre, revista o diari en cursiva; el volum; el número del fascicle; la data de publicació, i nombre de les pàgines on es troba l'article.
c) el títol i el subtítol entre cometes; el nom del llibre, revista o diari en cursiva; el volum; el número del fascicle; la data de publicació, i nombre de les pàgines on es troba l'article.

5. Les fitxes de treball:

a) registren la major part de dades que hem obtingut en la fase de documentació. Intentarem anotar diverses idees en cada fitxa per tal de tenir la informació de la manera més condensada possible.
b) registren dades puntuals o idees que ens interessen i que més tard aprofitarem per desenvolupar o redactar el treball. Farem servir una targeta per a cada idea.
c) registren les informacions de caràcter més secundari que inicialment no introduirem en el treball però que volem conservar per possibles ampliacions del tema. Anotarem cada idea en una targeta diferent.

6. Quines característiques tenen les fitxes de lectura i les de record?

a) Resumeixen el text consultat, i conserven un esquema basat en l'índex del llibre, una opinió o comentari i altres dades diverses. És aconsellable que no continguin cites.
b) Contenen els fragments més rellevants del text en forma de cites, i inclouen un esquema del llibre fet per nosaltres que ens permeti recordar els continguts del llibre a través de la fitxa.
c) Resumeixen el text consultat, i conserven un esquema basat en l'índex del llibre, una opinió o comentari i altres dades diverses. A més, poden contenir citacions textuals.

 

Consulta els teus resultats

Tornar adalt

 
 

TESTS D'AUTOAVALUACIÓ
FITXES BIBLIOGRÀFIQUES