Anglès

ELIZABETH was sitting by herself the next morning, and writing to Jane, while Mrs. Collins and Maria were gone on business into the village, when she was startled by a ring at the door, the certain signal of a visitor. As she had heard no carriage, she thought it not unlikely to be Lady Catherine, and under that apprehension was putting away her half-finished letter that she might escape all impertinent questions, when the door opened, and to her very great surprise, Mr. Darcy, and Mr. Darcy only, entered the room.

   He seemed astonished too on finding her alone, and apologised for his intrusion by letting her know that he had understood all the ladies to be within.

   They then sat down, and when her enquiries after Rosings were made, seemed in danger of sinking into total silence. It was absolutely necessary, therefore, to think of something, and in this emergency recollecting when she had seen him last in Hertfordshire, and feeling curious to know what he would say on the subject of their hasty departure, she observed,

   'How very suddenly you all quitted Netherfield last November, Mr. Darcy! It must have been a most agreeable surprise to Mr. Bingley to see you all after him so soon; for, if I recollect right, he went but the day before. He and his sisters were well, I hope, when you left London.'

   'Perfectly so -- I thank you.'

Català

L’ENDEMÀ al matí, Elizabeth estava sola i ho aprofitava per escriure a Jane mentre els senyors Collins i Maria eren al poble per fer uns encàrrecs, quan va sobresaltar-la la campaneta de la porta, senyal inequívoc que hi havia visites. Com que no havia sentit cap carruatge, no va creure impossible que fos Lady Catherine, i amb aquesta idea va apartar la carta a mig acabar a un costat per tal d’evitar qualsevol pregunta impertinent. Van obrir la porta I, amb la més gran sorpresa per part seva, va veure entrar a la cambra el senyor Darcy, i només el senyor Darcy, que venia sol. També a ell li va semblar que li feia estrany trobar-la sola, i va excusar-se per la seva intromissió fent-li saber que havia entès que totes les senyores eren a la casa.

   A continuació, va seure, i després que Elizabeth va haver preguntat per les persones de Rosings van córrer el perill de caure en un silenci total. Era absolutament necessari, per tant, pensar en un tema per comentar, i com que aquesta situació va recordar a Elizabeth l’ultima vegada que l’havia vist al Hertfordshire i ella sentia curiositat per saber què diria ell de llur ràpida partença, va observar:

   –De quina manera més sobtada vau deixar Netherfield al novembre passat, senyor Darcy! El senyor Bingley degué tenir una sorpresa molt agradable quan va veure que tots el seguíeu tan aviat a la ciutat; perquè, si no ho recordo malament, ell se n’havia anat el dia abans. El senyor Bingley i les seves germanes estaven bé, espero, quan vau deixar Londres.

   –Perfectament bé..., gràcies.

[...]

Anglès

After a silence of several minutes, he came towards her in an agitated manner, and thus began,

   'In vain have I struggled. It will not do. My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you.'

   Elizabeth's astonishment was beyond expression. She stared, coloured, doubted, and was silent. This he considered sufficient encouragement, and the avowal of all that he felt and had long felt for her immediately followed. He spoke well, but there were feelings besides those of the heart to be detailed, and he was not more eloquent on the subject of tenderness than of pride. His sense of her inferiority --of its being a degradation-- of the family obstacles which judgment had always opposed to inclination, were dwelt on with a warmth which seemed due to the consequence he was wounding, but was very unlikely to recommend his suit.

Català

Després d’un silenci que va durar uns quants minuts, ell se li va apropar i amb una veu que traïa la seva agitació va començar així:

   –He lluitat en va. És inútil. No vull dominar més els meus sentiments. Heu de permetre que us digui que us admiro i us estimo apassionadament.

   La sorpresa d’Elizabeth fou inexpressable. Se’l mirava, s’enrojolava, dubtava i no deia res. Ell va considerar que amb aquesta actitud ella l’encoratjava i va continuar dient tot el que ja feia temps sentia per ella. Darcy s’expressava bé. Però al costat dels sentiments del cor n’hi havia d’altres del quals també calia parlar, i va ser tan eloqüent parlant de la seva tendresa com del seu orgull: la consciència que tenia de la inferioritat d’ella..., que aquest enllaç representaria una degradació..., l’obstacle de la família, que sempre s’havia oposat als matrimonis per amor, tot va ser exposat amb un ardor que semblava venir de la sospita que les paraules d’ell la ferien i que era poc probable que afavorissin la seva petició.

 

Solucionari