Autors: Anna Espunya, Dídac Pujol

Processos informàtics: Anna Puigví

Text: "Host Family Accommodation"

Objectius: aprendre a avaluar la utilitat de diferents diccionaris generals bilingües per resoldre dificultats lèxiques específiques; aprendre a avaluar la utilitat de diferents diccionaris generals monolingües per a aprenents per resoldre dificultats lèxiques específiques. Aprendre a valorar les diferències entre diccionaris bilingües i diccionaris monolingües.

Lectures prèvies: Manual de traducció anglès-català, capítol 2, seccions 2.1, 2.2 i 2.3.

Activitats prèvies: exercicis 1 i 4 del capítol 2 del Manual de traducció anglès-català (conté solució)

Instruccions (aquest exercici està inspirat en l'exercici 4 del capítol 2 del Manual de traducció anglès-català): Feu un informe per avaluar els diccionaris que us proposem. Alguns són diccionaris en paper. Per fer-ho us donem una sèrie de paraules-diagnosi i un text en el qual apareixen aquestes paraules. Traduïu el text per a uns destinataris que no sàpiguen anglès però que vulguin conèixer les possibilitats d'allotjament a cases particulars a Cambridge (per exemple, familiars d'estudiants de la UPF). Busqueu la millor traducció de les paraules-diagnosi en context.

 

A continuació, contesteu les preguntes que us proposem.

1) Compareu els dos diccionaris d'usuari general, bilingüe anglès-català, àmbit general, pel que fa als cinc paràmetres següents:              

           a) actualització

           b) presentació tipogràfica

           c) errors de traducció

           d) cabal lèxic

           e) informació contextual

 

 

 

Bilingüe en paper:     Diccionari anglès-català. Enciclopèdia Catalana (1983) (disponible també en CD-ROM amb el nom d'Hiperdiccionari català-castellà-anglès).

Bilingüe electrònic:     DACCO: Diccionari Anglès Català de Codi Obert (<http://www.catalandictionary.org/catala/>)

 

2) Compareu els dos diccionaris d'usuari general, bilingüe anglès-castellà, àmbit general, pel que fa als cinc paràmetres següents:           

           a) actualització

           b) presentació tipogràfica

           c) errors de traducció

           d) cabal lèxic

           e) informació contextual

 

   

                                 

Bilingües en paper:     Gran Diccionario español-inglés English-Spanish (Larousse) (1993)

                                    Diccionario Oxford español-inglés / inglés-español (1994)

                                             Collins Spanish-English / English-Spanish Dictionary (Grijalbo) (2000) 6ª edició

Bilingües electrònics:      Diccionario Richmond inglés-español (<http://www.red.santillana.es/cgi-bin/richmond>)

 

3) Compareu els dos diccionaris d'aprenentatge, monolingües, d'ambit general, pel que fa als dos paràmetres següents:            

           a) Claredat de les definicions           

           b) Exemples d'ús i fraseologia

Monolingüe en paper: Longman Dictionary of Language and Culture

Monolingüe electrònic: Cambridge International Dictionary of English

 

4) A tall de conclusió, ompliu la taula següent amb els dos diccionaris que més útils us hagin estat per trobar un equivalent per a cada paraula:

PARAULA

DICCIONARI 1

DICCIONARI 2

 bed and breakfast

 

 

 facilities

 

 

 pressurise

 

 

 self-catering

 

 

 snack