Terme cultural que pot tenir restriccions de comprensió en la cultura d'arribada; cal trobar un procediment de traducció adequat.