Què és?

La descripció és un mode d'organització del discurs que pretén representar lingüísticament persones, animals, objectes, paisatges, èpoques, sentiments, etc. Es poden descriure tots els aspectes de la realitat, des dels més concrets als més abstractes.

Per mitjà de les seqüències descriptives es proporcionen informació i característiques diferents dels objectes. El to pot ser més subjectiu o més objectiu, depenent de la situació comunicativa i del propòsit de l'intercanvi, així com el grau d'importància que atorguem a ordenar estrictament la informació.

Com totes les seqüències (modes d'organització del discurs), la descriptiva pot ser la dominant en un text (informe mèdic, presentació de vins, tractat de botànica), però en la major part dels textos sol aparèixer combinada amb altres seqüències. En l'àmbit literari forma part substancial dels relats: juntament amb la seqüència narrativa i la dialogal és part essencial de la representació del món de ficció.

Podem distingir dues classes de descripció: l'objectiva i la subjectiva:

En una descripció objectiva l'autor adopta una actitud imparcial davant de l'objecte descrit, i es limita a descriure amb la major objectivitat i precisió possibles, les característiques que millor el defineixen (no intenta suscitar cap emoció estètica en el lector). Aquest tipus de descripció és característica dels tetxos acadèmics i científics.

En una descripció subjectiva l'autor reflecteix el que li suggereix personalment l'objecte que descriu. Conté una gran càrrega subjectiva i sol tenir una fianlitat estètica.

La descripció té una funció rellevant en l'àmbit de les disciplines científiques que volen donar compte, de forma organitzada i exhaustiva, de les característiques del món natural i social. Per això trobem descripicions en l'astronomia, la física, la geologia, la química, la botànica, la geografia, la història, l'economia o l'antropologia. En definitiva, tota ciència té una dimensió descriptiva a més de la dimensió explicativa.

 • Estructura dels textos descriptius

Mentre que una descripció no científica pot incloure de manera desordenada dades molt subjectives (per exemple, la descripció de la persona estimada en una conversa informal), en un text acadèmic, en canvi, les descripcions només admeten dades objectives i comprovades. A més, en un text científic, l'ordre és essencial i s'ha d'utilitzar necessàriament un estil objectiu, clar i concís.

Podem considerar tres procediments ordenats: el primer és l'establiment del tema, amb la presentació de l'objecte com un tot. El tema es pot establir des de l'inici o bé després d'enumerar les característiques. El segon procediment és de la caracterització, a través de la qual es distingeixen les qualitats, les propietats i les parts de l'objecte de la descripció. El tercer procediment consisteix a establir-ne la relació amb el món exterior, tant pel que fa a l'espai i el temps, com pel que fa a les múltiples associacions que es poden activar amb altres móns i objectes anàlegs (comparació, metonímia, metàfora).

 

 1. Establiment del tema
 2. Caracterització
 3. Relació amb el món exterior  Observa aquest fragment de L'illa del tresor, de R.L. Stevenson, en què descriu el vell bucaner:

  Establiment del tema

  El recordo encara com si fos ahir. Aparegué pesadament al llindar d'entrada, i rere seu un carretó, carregat amb el seu cofre mariner:

  Caracterització
  un home gegantí, fort i bronzejat; la cua dels cabells, embreada, li queia fins a l'esquena, sobre el tabard d'un blau brut. Tenia les mans clivellades, plenes de cicatrius, amb les ungles irregulars i negres. A la galta, el cop de sabre li havia deixat un xiribec blanquinós, repugnant.
  Relació amb el món exterior
  Recordo que, tot mirant la cala, xiulava baixet; i després es posà a entonar la vella cançó marinera que tan sovint li havia de sentir:
  Quinze són que volen el cofre del mort, quinze són, oh, oh, i una ampolla de rom!

 • Com es fa?

A. Idear (explorar la situació)

En la descripció cal seleccionar minuciosament les paraules precises que ens permetin imaginar l'objecte de la descripció. És per això que és essencial explorar la situació.

La descripció s'aplica tant a estats com a processos i es realitza segons una perspectiva o un punt de vista determinats, en un ampli ventall que es presenta des de l'angle més objectiu fins al més subjectiu. Tota descripció està condicionada pel context en què apareix la conmunicació: la relació entre els interlocutors, el contracte comunicatiu que s'estableix, el coneixement compartit que es pressuposa. El propòsit del text -ja sigui persuadir, convèncer, criticar, informar, burlarse o commoure-, orienta la descripció, que tindrà una funció predominantment informativa, expressiva, argumentativa o directiva. El contingut respon a preguntes, explícites o implícites, com ara: què és?, com és?, quines parts té?, per a què serveix?, què fa?, com es comporta?, a què s'assembla? Tot això forma part de la configuració pragmàtica.

B. Ordenar (esquema estructural)

El segon pas que hem de dur a terme és ordenar les informacions que hem obtingut. L'estructura dels textos descriptius pot variar, ja que es poden establir diversos graus de complexitat.

Veure Estructura dels textos descritius

C. Textualitzar (redacció del text)

Una vegada realitzades les etapes anteriors, iniciarem la redacció del text descriptiu, tenint en compte dels característiques següents.

En les descripcions subjectives i expressives hi sol haver moltes comparacions i metàfores, des de les descripcions de les converses quotidianes fins a les literàries. En aquest últim cas, l'expressió de la percepció de la realitat adquireix a través de la paraula trets nous i atractius, perquè evita l'estereotip gastat, recorrent a la creativitat i al valor estètic.

Els elements lingüísiticodiscursius més característiques de la seqüència descriptiva són els que es troben en el lèxic nominal (substantius i adjectius). L'èxit del text descriptiu depèn de la selecció deles paraules adequades: terminologia específica en el cas de la ciència i de la tècnica; noms i adjectius valoratius, precisos i suggerents per representar una escena o la impressió que aquesta ens ha produit.

Bibliografia i vincles
 

 


MODELS DE TEXTOS
DESCRIPCIÓ