• Usos més freqüents

Aquest signe marca clàusules que expressen exclamació, queixa o sorpresa. De vegades, l'ús del signe d'exclamació pot esdevenir confús. Vegem-ne alguns casos:

a) Diverses exclamacions

Si són frases breus, es poden separar amb coma, punt i coma o dos punts, i comencen amb minúscula (excepte el fragment inicial, si comença paràgraf o segueix un signe de puntuació que faci la funció de punt).

No volia furgar més en la seva por ni en la seva vergonya: prou!, ja n'hi havia prou!

Errors més freqüents

a) Punt dins frase exclamativa

No es pot incloure un punt dins d'una mateixa frase exclamativa.

*Ep, noi. Què et penses, tu!
Ep, noi! Què et penses, tu!


b) Punt darrere el signe d'exclamació

No es posa mai punt darrere el signe d'exclamació, ja que al final de l'oració té valor de punt final:

*M'ha agradat molt la pel·lícula Amélie!.
M'ha agradat molt la pel·lícula Amélie!

c) Els punts suspensius i el signe d'exclamació

Els punts precedeixen el signe d'exclamació si l'oració queda interrompuda i, en canvi, el signe d'exclamació precedeix els tres punts si l'oració té sentit ple en to exclamatiu:

Vés-te'n a...!
Està enamorat!... L'Andreu està enamorat!

d) El signe d'exclamació i els parèntesis

El signe d'exclamació pot seguir els parèntesis i els guions, segons tanqui o no la frase incidental.

Es va sentir frustrat (tant de bo hi hagués hagut un drama!).
Que n'és, de ruca, la Maria (la mare)!

EXERCICI

1. Restableix convenientment la puntuació al final i al començament, si cal, de les frases d'aquesta carta (.!?). Restableix-hi també les majúscules.


CARTA AL DIRECTOR

senyor director, algú podria explicar-me per què l'assegurança d'ocupants, en el ram de l'automòbil, no cobreix els danys rebuts en un accident en què l'accidentat té més de setanta anys això ho hem descobert i patit, després de diversos anys de pagar l'assegurança, en un accident que vam sofrir ara fa un parell d'anys té cap i peus, això és que les persones d'edat no estan exposades a un accident és que, en cas que en tinguin un, no tenen dret a ser protegides i ateses tant o més que una persona jove és clar que tenen dret a la protecció de la Seguretat Social —només caldria això—, però pagant una assegurança especial com és que aquesta «particularitat» —falta de protecció als assegurats a partir d'una edat determinada— no la fan constar les companyies asseguradores amb lletres ben grosses en contractar la pòlissa i s'ha de descobrir en el moment de l'accident creieu que això és honest

VICENÇ BLANQUER (Barcelona)

Revisa la teva pràctica

Tornar adalt

 

LA PUNTUACIÓ
EL SIGNE D'EXCLAMACIÓ