Pràctica

A continuació tens un informe elaborat per la Direcció General de Salut Pública i la Societat Catalana de Pediatria. L'informe no és gaire llarg ni té una estructura gaire complexa, però no te l'hem donat complet. Compta amb aquests elements: Introducció, Treball, Conclusions i Recomanacions. Et proposem que redactis la Introducció, després d'haver llegit la resta de l'informe, utilitzant un llenguatge que estigui d'acord amb el que has llegit (impersonal, rigorós, clar i concís).

En acabar, pots consultar la solució o text real. Pensa que és gairebé impossible redactar un text igual que l'original i que només es tracta de veure si el registre i els temes escollits són els més adequats.

Informe sobre la situació del Xarampió a Catalunya
Direcció General de Salut Pública | Societat Catalana de Pediatria

Introducció

Treball

El Departament de Sanitat i Seguretat Social va rebre les primeres notificacions a començament de novembre, després que els declarants estiguessin assabentats que els possibles casos de xarampió havien de notificar-se de manera urgent.

Des del mes de novembre de 1998 (setmana 45) fins al 5 de juny de 1999 (setmana 22), s'han notificat a Catalunya, mitjançant el procediment de declaració urgent, 39 casos sospitosos de xarampió; 14 d'aquests casos són residents a la ciutat de Barcelona, 14 més a la província de Barcelona, 2 a la de Girona i 5 a la de Tarragona.

La major part dels casos declarats (41%) es troba en el grup d'edat de 15 mesos a 4 anys, i gairebé la totalitat dels casos (97,4%) són menors de 29 anys. La distribució dels casos notificats, segons l'estat de vacunació, es mostra a la Taula 1.

Taula 1. Distribució dels casos notificats segons l'estat de vacunació. Catalunya, Novembre 1998 - Juny 1999

 
Casos
%
Vacunats correctament segons l'edat
32
82.0%
No vacunats correctament segons l'edat
3
7.7%
No prevenibles per ser >15 mesos o haver nascut abans del 1978
4
10.3%
TOTAL
39
100%


Com pot veure's, només tres dels casos notificats no estaven vacunats correctament. Es tractava d'un nen de16 mesos (que havia arribat del Marroc una setmana abans), un altre de 3 anys i una nena de 7 anys (tots dos no vacunats per motius filosòfics).

Dels casos notificats, s'han pogut obtenir mostres clíniques i realitzar les anàlisis corresponents en 28 dels afectats; en altres 11 no s'ha pogut obtenir mostres per motius diferents (negativa dels pares, retard en la declaració…). Només un dels casos sense estudi de laboratori ha quedat classificat com a cas confirmat per tenir relació epidemiològica amb un altre cas confirmat. Han quedat classificats com a casos sospitosos 10 notificacions, totes elles corresponents a persones que no estaven relacionades entre si. Dels 28 casos en els quals s'han practicat les proves de laboratori per confirmar l'IgM, només 12 d'ells han estat confirmats. Setze dels casos declarats com a sospitosos han quedat classificats com a "no casos" de xarampió per tenir IgM negativa.

La investigació epidemiològica realitzada dels 13 casos confirmats permet assenyalar que:

- 1 cas ha estat esporàdic. Es tracta d'un cas no relacionat a cap altre i que no havia viatjat en els 18 dies previs a l'aparició de l'exantema.

- 2 casos han estat importats. Es tracta de dos germans que feia més de 18 dies que havien arribat a Lleida, procedents del seu país d'origen.

- 10 casos formen part d'un mateix brot aparegut a Barcelona en universitaris. El cas índex havia estat a Lleida (està pendent d'investigació si hi havia alguna relació amb els dos casos importats).

Els contactes dels casos confirmats que no tinguessin ja administrades dues dosis de vacuna antixarampionosa o que haguessin nascut després de 1966 han estat vacunats.

Pel que fa a l'estudi genotípic dels virus implicats, s'ha obtingut una mostra d'orina en 8 dels casos confirmats i el virus del xarampió ha crescut en 6 d'aquestes mostres.

Sens dubte, l'estudi de la seqüència genòmica d'aquests virus (pendent de resultats) serà d'una gran utilitat per conèixer la procedència dels casos o la relació que puguin tenir entre ells.

Respecte a l'activitat d'administració de la segona dosi de la vacuna triple vírica, a les cohorts dels nens nascuts els anys 1990, 1991, 1992 i 1993, les dades disponibles fins ara mostren que la cobertura de vacunació és al voltant del 80%. Tenint en compte que aquesta cobertura s'ha calculat a partir dels fulls acreditatius que les escoles han enviat al Departament de Sanitat i Seguretat Social, cal pensar que, en realitat, la cobertura pot ser una mica superior, ja que hi pot haver nens que hagin estat vacunats però que no han retornat el full a l'escola.

Durant el proper curs 1999-2000 s'ha d'aconseguir que els nens de les esmentades cohorts que encara no han rebut la seva segona dosi de vacuna triple vírica la rebin.

Conclusions i Recomanacions

De l'anàlisi de les dades exposades es desprèn que, encara que de manera limitada, el virus del xarampió circula a Catalunya i que l'estudi analític resulta fonamental per poder confirmar els casos i investigar el seu origen.

Les recomanacions que fem són les següents:

1. Cal que tots els pediatres i metges de Catalunya segueixin notificant de manera urgent (abans de 24 hores) les sospites de xarampió que tinguin, a les seccions d'epidemiologia de les delegacions territorials de Sanitat o a l'Institut Municipal de Salut Pública si es tracta de Barcelona ciutat (veieu final de document).

2. Des de les esmentades unitats de vigilància epidemiològica es coordinarà l'obtenció de mostres clíniques necessàries per a la confirmació. La mostra de sèrum s'ha d'obtenir entre el 4t. i l'11è dia després de l'aparició de l'exantema. Cal fer èmfasi en què la mostra no s'obtingui en el moment de la consulta (habitualment 1 ó 2 dies després de l'aparició de l'exantema) perquè la negativitat de l'IgM en aquests casos podria produir un fals negatiu i llavors s'hauria d'obtenir una segona mostra per repetir-ne l'anàlisi. La mostra d'orina s'ha de recollir abans que passin 8 dies des de l'aparició de l'exantema.

3. Cal tenir present que tots els nens de Catalunya de quatre anys i més han de tenir administrades dues dosis de vacuna triple vírica. Cal revisar l'estat vacunal dels nens i completar-ne la pauta amb dues dosis de vacuna triple vírica, a excepció dels nens nascuts l'any 1989, que es vacunaran a l'escola durant el curs 1999-2000.

4. Si es tracta d'un nen >=4 anys que no té cap dosi (un immigrat, per exemple), se li poden administrar les dues dosis separades per un interval mínim de 28 dies.

5. Cal que les persones nascudes després del 1966 que facin viatges a altres països estiguin vacunades correctament, amb dues dosis de vacuna triple vírica. Si no ho estan, hauran de rebre vacuna abans de sortir de Catalunya (almenys una dosi i, si fos possible, dues separades per 28 dies o més).

 


MODELS DE TEXTOS
L'INFORME