• Exemple


Observeu el següent informe, elaborat per un arquitecte tècnic que treballa per a un Ajuntament. Veureu que es tracta d'un informe més o menys senzill, que només té tres parts: Antecedents, Comprovacions de la visita ocular i Conclusions. Al final, també hi apareixen la firma de qui elabora l'informe, i el lloc i la data.

Les conclusions (i recomanacions) finals tenen l'objectiu que el destinatari pugui prendre una decisió respecte què s'ha de fer amb el problema d'aquestes dues xemeneies. La redacció és sintètica i objectiva, descriptiva i expositiva.Veureu que apareix modalització en l'apartat de les conclusions. La raó és que el tècnic és conscient, en redactar l'informe, que l'escriu perquè l'Administració li ha demanat la seva valoració, no personal, sinó tècnica i professional de la situació.


En Joan Gómez Arrufat, arquitecte tècnic, a petició del Sr. Robert Pagès, i en relació als problemes d'escalfor i molèsties produïdes per dues xemeneies, a l'edifici del c/ Torreta, 29 de Sant Pere de Ribes emet el següent

I N F O R M E:

1.- Antecedents

El Sr. Robert Pagès encarrega de realitzar una inspecció al pis 1r 3a del c/ Torreta per tal de detectar i veure possibles solucions a un problema d'escalfor produït per dues xemeneies situades al pati de llums de la vivenda.

En data quatre de febrer de 2002, es realitza una visita d'inspecció a les tres de la tarda, a la vivenda del Sr. Josep López, situada al c/ Torreta, 29, 1r 3ª, conjuntament amb la presidenta de l'escala.

En data cinc de febrer de 2002, es realitza una visita a les set de la tarda i es parla amb la propietària de la pizzeria situada al local inferior a la vivenda 1r 3a, que utilitza una de les xemeneies de referència.

El Sr. Josep López es queixa de la següent problemàtica:

a.- Molta escalfor, sobretot a l'estiu produïda per les xemeneies i per la base d'obra de les mateixes.
b.- Escalfor de les canonades d'aigua freda de la cuina per la seva proximitat amb la xemeneia.
c.- Una de les xemeneies arriba a cremar si es toca.
d.- Caiguda de volves de sutge produïdes per la xemeneia de l'esquerra, que correspon a la pizzeria.

La Sra. Presidenta de l'escala es queixa de:
a.- L'acumulació de volves de sutge que cauen a les terrasses dels dúplex de l'edifici, i a la coberta del mateix.
b.- En el moment d'allargar la xemeneia, es va trencar un dels vidres de la claraboia.

2.-Comprovacions de la visita ocular

En el pati de la vivenda 1r 3a hi ha dues xemeneies que sortint des del paviment del pati de llums arriben fins a la part superior de l'edifici, traspassant la claraboia de vidre i pujant per sobre de la coberta inclinada de teules.

Aquestes xemeneies són de planxa galvanitzada simple amb trams, separats de la paret uns dos cm. La sortida del tub a l'exterior es fa mitjançant un barret de planxa simple, les xemeneies no tenen aïllament.

El tancament de la paret de la cuina que suporta les xemeneies i per on passen les instal·lacions és de 15 cm de gruix.

En aquests moments no existeix cap filtre a la sortida de fums del forn de la pizzeria, no obstant està pendent d'instal·lació un filtre, que ja està físicament a l'altell de la pizzeria. També a l'altell de la pizzeria hi ha una nova boquilla per a la sortida de fums sense barret, que evitarà possibles retorns de fum.

En el moment de la inspecció el restaurant tenia l'extractor engegat i la xemeneia de la dreta que li correspon estava molt calenta, però sense cremar.

En el moment de la inspecció la xemeneia de l'esquerra estava freda, ja que la pizzeria no estava en marxa, no obstant s'ha observat que entre les juntes del tub de la xemeneia queia sutge i aquest també es trobava en el terra del pati de la vivenda 1r 3a., i en les terrasses dels dúplex, situats a la tercera planta.

S'ha detectat que a la base de les dues xemeneies hi ha un element d'obra, construït possiblement per poder realitzar una entrega correcta entre el paviment del pati i els tubs de la xemeneia, però que és un element acumulador de calor (el que produeixen les xemeneies) .

3.- Conclusions

La xemeneia més problemàtica és la de la pizzeria, ja que produeix més escalfor i al mateix temps produeix residus (sutge), que cauen a les terrasses. A la xemeneia del restaurant no es detecten problemes de residus, només escalfor a la zona baixa.

Per tal de disminuir l'escalfor produïda per les xemeneies, evitar que es pugui cremar i eliminar l'escalfament de les canonades de l'aigua freda, i al mateix temps millorar-ne el tiratge, es proposa col·locar un aïllament, mitjançant dos tubs metàl·lics i aïllament interior entre ells (aquesta solució és més important en la xemeneia de la pizzeria, perquè produeix més escalfor, ja que recull el fum de combustible sòlid (llenya), mentre que la xemeneia del restaurant és per evacuar els fums de l'extractor.

Crec que també seria possible (més econòmic?) la col·locació d'un aïllament tipus coquilla i folrat de planxa sobre l'aïllament col·locat.

En el cas d'aprofitar la canonada existent de la pizzeria, per aïllar-la exteriorment, caldria que es netegés interiorment la xemeneia actual.

Per evitar la caiguda de sutge caldria esperar el resultat que doni la col·locació del filtre, i la nova "boquilla" de sortida, que ja ha comprat la propietat de la pizzeria.

Caldria eliminar o reduir si és possible la banqueta de base de les dues xemeneies, substituint-la per un element més lleuger, amb les corresponents proteccions, per evitar possibles filtracions.

Caldria canviar el vidre trencat de la claraboia per evitar filtracions d'aigua.

El cost de les feines proposades es podrà valorar un cop quedin definides quines es facin.

Joan Gómez Arrufat, arquitecte tècnic

Sant Pere de Ribes, cinc de febrer de 2002

 

MODELS DE TEXTOS
L'INFORME