• Què és?

És un text escrit altament especialitzat en què es relacionen amb detall i seguint un ordre de prioritat totes les passes que un especialista d'una àrea concreta ha de seguir davant d'una situació determinada, habitual en el seu context de treball.

  • Per a què serveix?

Serveix per consensuar una mateixa manera de procedir davant d'una situació habitual en un determinat àmbit d'especialitat. Per exemple, en el cas de la Medicina, existeixen uns protocols en tots els hospitals sobre com ha d'actuar el personal sanitari (metges i personal d'infermeria) davant d'un pacient que sent dolor.

  • Com es fa?

El protocol sorgeix de nombroses reunions entre especialistes i pretén recollir el màxim consens que sigui possible entre les persones implicades en la seva redacció. Aquest tipus de text és molt especialitzat, per la qual cosa els seus redactors seran especialistes d'una àrea molt concreta, i tindran sempre present l'objectiu de redactar un text clar, ordenat i general, que pugui ser el comú denominador en tota una sèrie de situacions que es repeteixen amb freqüència en un àmbit laboral concret. Les petites desviacions particulars d'aquest comú denominador hauran de ser avaluades en equip i aprovades també per tot l'equip de personal que tingui capacitat de decisió davant d'aquests temes.

És molt important establir un correcte ordre de prioritats en redactar aquest tipus de documents, i a això ens referíem abans en dir que el text ha de ser ordenat. Normalment es tractaran en primer lloc les qüestions de més rellevància dins del tema del text, i en últim terme les que siguin menys importants.

La unitat de paràgraf és fonamental per establir aquest ordre. Moltes vegades els paràgrafs van numerats per indicar aquestes jerarquies, però també es recorre a altres formes d'organització del text, sempre per marcar quines són les prioritats i quins elements es consideren més rellevants. De vegades s'utilitzen també les marques tipogràfiques per establir aquestes jerarquies i prioritats quant als tòpics o temes de què tracta el text. Molt sovint s'empren les enumeracions, que seran també ordenades en funció de les prioritats establertes a criteri dels especialistes.

Els protocols sempre parteixen d'altres textos, normalment més generals, que són les mesures bàsiques que proposen les Administracions, mesures bàsiques d'actuació en el cas de determinades situacions que afecten a aquests col·lectius professionals dels quals estem tractant. Per tant, els redactors dels protocols hauran de conèixer molt bé les directrius i les normatives que provenen d'aquestes Administracions i, a ser possible, també la manera de treballar d'altres centres del mateix àmbit estatal o bé d'altres països.

El consens en l'elaboració dels protocols és necessari perquè les pautes d'actuació que s'hi estableixen seran d'obligat compliment per al personal que treballi amb aquell document en un determinat centre. És a dir, els protocolos són textos normatius en determinats contextos. Només es podran fer determinades excepcions a les passes suggerides als protocols en casos molt especials, d'acord amb totes les persones implicades, i sempre que estigui degudament justificat per causes majors.

Evidentment, cada centre mèdic o d'investigació elabora els seus propis protocols, a partir d'uns protocols generals que parteixen de les Administracions competents, i és obligatori seguir les seves mesures en cada centre concret. En alguns casos, existeixen protocols intercentre, enriquits amb les experiències de diferents maneres de fer i de diferents perspectives, quan s'han constituït equips amb persones que treballen en diferents organismes.

Normalment un protocol és un text molt esquemàtic i sintètic, molt instructiu i descriptiu, encara que moltes vegades combina les estructures en imperatiu amb les passives o bé amb altres construccions impersonals. De fet, el protocol és un text fonamentalment impersonal, en el qual no s'aprecien traces del "jo" redactor ni del "tu" destinatari; és un tipus de text neutre i demodalitzat, i també rigorós i molt concís. Moltes vegades els protocols són textos molt poc redactats, o en els quals no s'aprecia gairebé cap tipus de redacció (veure exemple 2 de l'apartat corresponent al castellà); en aquests casos, els elements lingüístics utilitzats no són altra cosa que enumeracions d'elements nominals o de nominalitzacions que impliquen instruccions.

 

 

Bibliografia i vincles

 

MODELS DE TEXTOS
EL PROTOCOL