Propòsit a Fragments de Ruskin

El coneixement d’un escriptor, en realitat, no hi ha més que un camí per a obtenir-lo, i aquest és l’estudi de ses obres. Aquest camí, en el cas de l’autor qui ens ocupa, resta gairebé clos per a la majoria: en primer lloc, per la falta de traduccions de ses obres, i, en segon, pels preus summament elevats a què es venen tant les originals com les poques traduccions que ara comencen a aparèixer. No s’ha de pensar, per altra part, dat l’estat d’abandó i d’endarreriment intel·lectuals i morals del nostre país, en la traducció d’obres completes a la nostra llengua. Convençut tantmateix de la conveniència i fins de la necessitat de promoure entre nosaltres dit estudi, m’ha semblat, de moment, el medi més efectiu i oportú per a conseguir-ho, la traducció, per via de mostra, d’uns quants fragments triats entre ses obres, de manera que puguin donar una idea aproximada de la seva manera de pensar i d’explicar-se en les branques principals de ses múltiples investigacions. He procurat, en lo possible, que aquests fragments fossin complets, és a dir, que tinguessin valor i consistència propis independentment de les obres de que formen part, i en ells únicament m’ha cagut suprimir, en profit de la claredat, certes consideracions i digressions que podrien desviar l’atenció del lector de l’assumpte principal de què tracten. Com que aquest treball ha de deixar forçosament molt incompleta i tallada la configuració general de la seva pensa, he cregut que podria ajudar-me a completar-la i arrodonir-la el següent assaig, que incloc a via d’introducció, escrit baix la impressió de la notícia de la seva mort, i en qual treball me vaig proposar –que no és poc, per cert– fer una espècie de síntesi del seu pensament multiforme i fluctuant. La realització d’aquest plan és l’objecte del present volum, i amb això em sembla haver dit prou per a advertir al lector de les deficiències, errors i vacil·lacions que una obra com aquesta ha de presentar. Quelcom més que una traducció fragmentària i malastruga i un estudi superficial mereix en Ruskin. Tot demanant perdó a la seva ombra per l’atemptat comès, espero amb ànsia l’arribada de temps millors que facin practicable entre nosaltres l’empresa arriscada de traduir les seves obres més important, únic medi de presentar sa figura amb aproximació a sa veritable realitat, i de reparar ensems la meva ofensa, com fóra el meu desig.

 

 

 

MONTOLIU, Cebrià. 1901. “Propòsit” a RUSKIN, John. 19011. Fragments, Barcelona, Tipografia “L’Avenç”, 5-6.