Què és?

L'article d'investigació és un text escrit que informa per primera vegada dels resultats d'una investigació, i que és redactat i publicat seguint unes normes molt concretes, acceptades per la comunitat científica internacional; l'ús d'aquestes normes assegura la divulgació efectiva dels articles dins de la comunitat de científics de tot el món. Robert Day (veure l'apartat bibliogràfic) defineix l'article científic com: "Un informe escrit i publicat que descriu els resultats originals d'investigació [...], que ha de ser escrit i publicat d'una certa manera, definida per tres segles de tradicions canviants, de pràctica editorial, d'ètica científica i d'influència recíproca dels procediments d'impressió i de publicació."

                  

  • Per a què serveix?

Segons la Unesco, la finalitat essencial d'un article de recerca és comunicar les resultats d'investigacions, idees i debats d'una manera clara, concisa i fidedigna; la publicació és un dels mètodes inherents al treball científic.

  • Com es fa?

És poc probable que d'una investigació amb deficiències metodològiques en sorgeixi un bon article, però sí que passa sovint que d'una bona investigació no en resulti un bon article, perquè no es coneix la manera adequada d'elaborar-lo. Els articles de recerca es redacten d'acord amb unes normes que han de ser acomplides per tots els redactors d'aquest tipus de textos. Aquestes normes afecten tant l'estructura, l'extensió i el tipus de llenguatge, com la presentació i el format.

El problema de la creixent redacció d'articles i de la necessitat de la seva estandardització va sorgir cap els anys seixanta. Als EUA l'American Institute of Biological Sciences de Washington va publicar l'any 1960 el que es considera el manual més antic per a l'ensenyament de la redacció científica. Es tractava de l'Style Manual for Biological Journals, l'autoria del qual va correspondre al Comitè sobre Forma i Estil de la Conference of Biology Editors. Les següents edicions, segons Martínez de Sousa (veure l'apartat bibliogràfic), són dels anys 1964, 1972, 1978, 1983 i 1994 i van ser elaborades pel Council of Biology Editors, organisme en el qual es va crear un Comitè de Política Editorial. El 1987 es va traduir al castellà la cinquena edició de l'Style Manual for Biological Journals amb el títol de Manual de estilo: guía para autores, editores y revisores en el campo de la medicina y la biología (primera obra de referència en matèria de redacció científica i d'estil lingüístic en aquest tipus de textos).

El 1962 la Unesco publica un document (Unesco/NS/177) amb les normes que s'han d'aplicar en tota publicació científica. El comitè que va redactar aquestes normes pretenia examinar els mitjans per portar a terme una activitat internacional eficaç que permetés millorar la situació de la informació científica. El comitè va considerar que la falta d'unes normes lliurement acceptades en matèria de redacció i de publicacions de les informacions científiques era una de les causes principals de l'inútil augment dels documents publicats, així com de les despeses que comporta la seva publicació i el seu tractament posterior als serveis d'indexat i d'extractes, i a les biblioteques. Les normes es van difondre en diferents llengües.

El 1968 la Unesco publicava la seva nova Guía para la redacción de artículos científicos destinados a la publicación, on es van tenir en compte totes les suggerències i comentaris rebuts en relació amb les normes redactades el 1962. El document va tenir molt bona acollida, en conservar tots els elements essencials de les normes, però acompanyats de comentaris, detalls i suggerències secundàries, de caràcter explicatiu, que facilitaven la seva comprensió i utilització.

L'American National Standards Institute (ANSI) de Nova York va publicar el 1969 una norma per abreujar els títols a les publicacions periòdiques i el 1972 va presentar l'article "Preparación de los artículos científicos para su presentación escrita u oral", on definia la fòrmula coneguda com IMRaD (Introducció, Material i Metodologia, Resultats i Discusió; en català, IMRiD). Actualment se sol utilitzar aquest esquema en redactar els articles científics.

El 1978 es van reunir els directors de les revistes mèdiques generals de referència a Vancouver (Canadà) per establir unes pautes sobre el format dels originals dels autors. Als participants en aquesta reunió se'ls va anomenar Grup de Vancouver. Les normes que van sorgir de la reunió es van publicar per primera vegada un any després. El grup es va convertir més tard en l'actual International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), que es reuneix anualment. El comitè va elaborar el 1982 uns Requisitos de uniformidad para originales presentados a revistas biomédicas. El 1997 teníem la cinquena edició (veure http://usuarios.bitmailer.com/rafabravo/uniformcast.htm, pàgina on apareix un resum en castellà d'aquestes pautes). L'acceptació de les Normes de Vancouver és general actualment; més de 500 revistes de tot el món les segueixen, i són considerades de referència en l'àmbit de la publicació científica de primer ordre.

Existeixen diversos tipus de text que serveixen per a la comunicació científica i que són de gran importància, a més de l'article científic. Es tracta de publicacions com les comunicacions breus, en què els temes són similars als dels articles originals, però la informació és preliminar o només suggerent (la seva extensió admet fins a 750 paraules, 10 referències i 2 taules, més figures en la investigació mèdica). En Medicina també s'utilitza el cas clínic, amb una extensió semblant a la dels articles més breus, i que pot ampliar-se si inclou més d'un sol cas. Existeixen també publicacions secundàries i serveis d'informació, administrats per importants organismes comercials o governamentals i que s'ocupen de l'elaboració dels resums i de l'indexat de les publicacions primàries (amb articles originals, és a dir, articles científics propiament dits), així com emmagatzematge i recuperació de la informació que contenen (resums analítics i paraules clau). Per últim, hi ha els articles de revisió, que són investigacions realitzades sobre un tema determinat, en els quals es reuneixen, analitzen i discuteixen informacions ja publicades. El seu abast depèn de la publicació a la qual es destina. L'autor d'un estudi recapitulatiu ha de tenir en compte tots els treballs publicats que han fet avançar el tema.

En totes aquestes publicacions s'utilitza el mateix tipus de llenguatge: clar, ben estructurat, amb tendència a les frases curtes i a l'ordre lògic (sintaxi molt senzilla), amb molta terminologia, i esperit de síntesi i de concisió. El text és, en general, lingüísticament demodalitzat, és a dir, impersonal, sense marques del "jo" ni elements que es puguin entendre com a subjectius. Domina el to d'imparcialitat i de rigor que s'espera de les obres científiques.

Ens centrarem ara en l'article de recerca, com a text científic primari, és a dir, fonamental per al progrés de la Ciència. Els articles científics consten dels següents elements constitutius quant a la seva estructura:

- Títol
- Autoria
- Resum analític o abstract
- Línia de paraules clau
- Introducció
- Material i mètodes
- Resultats
- Discussió
- Agraïments
- Referències bibliogràfiques
- Apèndixs

El títol ha de descriure el contingut de forma clara i precisa, de manera que el lector pugui identificar el tema fàcilment, i que els serveis d'informació puguin catalogar i classificar el material amb exactitud. Ha de ser curt, no ha d'excedir les 15 paraules, segons les Normes de Vancouver, raó per la qual aquestes normes aconsellen que s'evitin les preposicions i els articles, l'ús d'expressions repetitives com: "estudi sobre", "investigació al voltant de", etcètera, així com els subtítols innecessaris. El títol ha de ser l'últim que s'escrigui, perquè és al final quan l'autor té una idea general completa de l'article i la identificació clara i precisa tant del problema com dels objectius.

La autoria és un aspecte molt tractat a les Normes de Vacouver. Han d'aparèixer com a autors aquelles persones que han realitzat una contribució intel·lectual substancial i les que per això han d'assumir la responsabilitat del contingut de l'article. No és adequat incloure com a autors a persones la contribució de les quals ha estat mínima o nul·la (autoria injustificada) o negar crèdit d'autor a una persona que és responsable d'una part decisiva del contingut intel·lectual del text (autoria incompleta). La usurpació de l'autoria és èticament inacceptable i qui comet aquest tipus d'infracció hauria de rebre, com a mínim, una sanció moral de part dels seus col·legues.

Per a l'autoria múltiple no existeix un límit clar que permeti distingir un número "acceptable" d'autors d'un número "excessiu". Actualment són cada vegada més freqüents els articles multiautorials, però és important tenir en compte dues qüestions: s'ha de concedir tal categoria quan aquesta sigui merescuda i responsable, i no oblidar que l'augment d'aquest tipus d'articles causa molts problemes als editors, als bibliògrafs i als investigadors. Quant a l'autoria corporativa, és freqüent en el món científic general, i no és altra cosa que una autoria múltiple a la qual, a més, es cita el centre coordinador de l'estudi o el conjunt de centres involucrats en aquest; igualment s'ha de mencionar a peu de pàgina els autors principals del treball. Respecte del centre o centres implicats en la investigació, s'han de donar les dades completes d'aquestes institucions, amb l'adreça exacta.

El resum orienta el lector perquè aquest pugui identificar el contingut bàsic de l'article de forma ràpida i precisa, i perquè pugui determinar el seu nivell de rellevància. Després del resum sol aparèixer un abstract, que sol ser el mateix text del resum però traduït a l'anglès. L'abstract té la funció de resumir l'article en llengua anglesa perquè es pugui indexar el seu contingut i d'aquesta manera distribuir la informació a tota la comunitat internacional de científics.

El contingut ha d'expressar de manera clara i breu els objectiu i l'abast de l'estudi, els procediments bàsics, els mètodes analítics i observacionals i les principals aportacions i conclusions. Segons les indicacions del Grup de Vancouver, ha de redactar-se en tercera persona i en temps passat, excepte la frase que conclou. S'han d'excloure les abreviatures i les referències bibliogràfiques. El resum pot ser de tres tipus: descriptiu, informatiu i estructurat.

El resum descriptiu dóna una idea general de l'estudi, la seva extensió és de 50 a 100 paraules i no sol ser recomanable per a revistes científiques. El resum informatiu és similar a un miniarticle; la seva extensió és d'entre 150 i 200 paraules. El resum estructurat es divideix en els següents apartats: objectius, disseny, lloc i circumstàncies, pacients (o objectiu de l'estudi), intervenció, medicions i principals resultats i, finalment, conclusions.

El resum serà de diferent tipus segons la publicació i les normes editorials de la revista en la qual aparegui l'article. Els errors més freqüents respecte dels resums en els articles d'investigació són: que no n'hi hagi, que no sigui intel·ligible, que no contingui informació rellevant, que inclogui conclusions no relacionades amb el text, o que falti precisió, concisió i ordre.

Al final del resum l'autor ha de definir de 3 a 10 paraules clau que ajudin a l'indexat creuat de l'article. En Medicina es recomana utilitzar els termes de l'MeSH (Medical Subject Headings) de l'Index Medicus més recent. En d'altres especialitats científiques es pot utilitzar un altre tipus de tesaures específics, o bé tesaures generals elaborats per organismes internacionals de referència (com la Unesco, per exemple).

A la introducció és necessari identificar nítidament el problema o qüestió de la qual tracta l'article i enquadrar-lo en el moment actual, exposant breument quins són els treballs més rellevants, i destacant les contribucions d'altres autors al tema objecte d'estudi. Es tracta de contextualitzar la investigació, i per això s'utilitza el temps present. També cal justificar les raons per les quals s'ha optat per aquell estudi i formular les hipòtesis i els objectius pertinents.

La redacció del capítol sobre els materials i la metodologia utilitzats és molt important. El seu contingut ha de permetre a qualsevol científic especialitzat en el tema contestar la investigació. La pedra angular del mètode científic està en què els resultats obtinguts, per tenir valor científic, siguin reproduïbles; per tant, cal aportar la base necessària perquè altres científics puguin repetir els experiments per ampliar els resultats o bé per arribar a conclusions diferents.

En aquest apartat metodològic s'haurà de definir la mostra o el grup d'estudi i l'adscripció de determinats subjectes al grup o grups d'estudi, definir el disseny experimental que s'ha de seguir, la intervenció dels investigadors en la mostra per produir una sèrie de canvis que després hauran de ser valorats, el mètode d'anàlisi i el tractament de la informació (anàlisi estadístic). Respecte dels mètodes, es farà una breu referència als que ja són coneguts per la major part dels científics, però els mètodes nous o que s'hagin modificat substancialment s'hauran d'explicar, donant les raons del seu ús i valorant les limitacions que puguin tenir, si és el cas.

En els experiments amb éssers humans (en Medicina, sobretot) s'ha d'indicar si s'han seguit els patrons ètics de la Declaració d'Helsinki de 1975, revisada el 1983. En experimentació animal s'indicarà si s'han seguit les pautes assenyalades per la institució competent o per alguna llei nacional en l'ús i la cura dels animals, o es notificaran les recomanades de la guia del National Research Council.

Els errors més freqüents en el capítol metodològic són que el disseny sigui inapropiat per als objectius de l'estudi, que estigui en desacord amb el nivell actual de coneixements sobre el problema o que contingui inconvenients ètics (només en determinades àrees científiques), que la mostra no sigui representativa de l'univers, que existeixi imprecisió en la descripció dels materials o dels mètodes d'anàlisi propis de l'especialitat (per exemple, clínics en Medicina) o estadístics, i que existeixi falta d'ordre en la presentació dels materials i dels mètodes.

En el capítol dels resultats cal presentar només la informació pertinent als objectius de l'estudi, l'exposició dels descobriments realitzats ha de seguir una seqüència lògica, mencionant-se els més rellevants, inclús aquells contraris a les hipòtesis; s'ha d'informar amb suficient detall el que permeti justificar les conclusions. Els resultats obtinguts han de quantificar-se amb mesures adequades d'error o d'incertitud, notificar les reaccions de la mostra, indicar el nombre d'observacions i el recorregut de les dades observades, notificar la pèrdua de participants en l'estudi i especificar les proves aplicades per analitzar els resultats. Els autors han d'utilitzar els termes com a tals, evitant la seva banalització, fins i tot en paraules que també puguin ser usades com a elements del lèxic comú.

Els quadres i les gràfiques s'utilitzaran només quan contribueixin a la nitidesa de l'explicació. Cal citar al text les taules, les figures i les referències bibliogràfiques. Convé usar el temps passat i tenir compte de no repetir el que ja s'ha descrit al capítol anterior (metodologia).

La discussió és el capítol fonamental en la redacció de l'article de recerca. En ella s'examinen i interpreten els resultats obtinguts en la investigació en el marc conceptual de referència, es discuteix la coherència i les contradiccions fonamentals de les dades obtingudes, s'evaluen i qualifiquen les implicacions dels resultats respecte de les hipòtesis originals. És l'espai en el que es produeix el vol teòric de l'investigador, d'on sorgeixen els nous coneixements i les hipòtesis que hauran de ser verificades en estudis posteriors.

Cal que el lector obtingui en aquest punt respostes clares i directes sobre si l'estudi ha donat resposta al problema plantejat en la introducció. Serà necessari explicar aquí quina és la contribució real de l'article, a quines conclusions s'ha arribat i les implicacions teòrico-pràctiques que es poden inferir de l'estudi. En moltes revistes el capítol de les conclusions està inclòs en la discussió. No s'han de repetir els resultats sinó discutir-los a la vista de tot el treball en conjunt, de l'experiment, del marc teòric i de les perspectives que l'estudi obre per a més endavant. S'hauran d'evitar les conclusions que no tinguin recolzament de les dades obtingudes i les discussions superficials que enfosqueixen i limiten el treball, en comptes d'enriquir-lo.

En els agraïments l'autor reconeix la cooperació de les persones i de les institucions que l'han ajudat en les seves investigacions, a aquells qui han revisat el manuscrit de l'article i als qui han contribuït a la seva redacció.

Les referències bibliogràfiques permeten identificar les fonts originals de les idees, dels conceptes i dels mètodes, de les tècniques i dels resultats que provenen d'estudis anteriors, als quals l'autor ha tingut accés i que d'alguna manera l'han orientat en el seu treball. Les referències se solen numerar de forma consecutiva, amb números aràbics situats entre parèntesi, en l'ordre en què han aparegut per primera vegada en el text. El Grup de Vancouver recomana usar en les referències bibliogràfiques el format utilitzat en l'Index Medicus per la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units d'Amèrica (US National Library of Medicine).

Convé evitar l'ús dels resums en qualitat de referències, de les observacions no publicades, o de la cita de cites: les referències han de ser consultades sempre a partir dels documents originals. Les explicacions personals poden ser introduïdes en el text entre claudàtors ([ ]). Caldrà excloure les cites de les tesis de màsters o de doctorat no publicades, que, en el cas de ser imprescindibles, es ressenyaran a peu de pàgina. Es poden incloure els treballs acceptats per a la seva publicació, encara que no hagin estat publicats encara, afegint "en premsa" entre parèntesi.

Alguns articles s'han de complementar amb uns documents adjunts que anomenem apèndixs. En aquests apartats podem incloure tota la informació que, per la seva extensió o configuració, no quadra dins del cos de l'article i que, en canvi, és necessària per a la seva adequada comprensió.

Bibliografia i vincles

 

MODELS DE TEXTOS
L'ARTICLE D'INVESTIGACIÓ