• CONNECTORS QUE SERVEIXEN PER ESTRUCTURAR IDEES

  Com hem esmentat abans, aquest connectors són bàsicament les conjuncions de la gramàtica tradicional. Serveixen per establir relacions logico-semàntiques entre les frases i, per tant, encadenen les informacions que hi apareixen. Així doncs, el fet que els connectors explicitin la relació semàntica que hi ha entre les diferents oracions facilita la interpretació del text. D'altra banda, també podem afirmar que aquest tipus de connectors posen de manifest relacions de coherència entre les idees, ja que en els casos en els quals hi ha més d'una interpretació possible, el connectors textuals concreten i expliciten la relació semàntica adequada en aquell context determinat.

  Tot seguit analitzarem els diferents tipus de connectors que existeixen per estructurar les idees:

  Indicar causa perquè (+ v. ind.), vist que, a causa de / que, a raó de, ja que, puix que*, gràcies a / que, per culpa de, car*, com que, a força de, atès que, considerant que, a còpia de, etc.
  Indicar conseqüència en conseqüència, a conseqüència de, per consegüent, per tant, així és que, cosa que, de manera que, per aquest fet, per això, doncs, etc.
  Indicar condició a condició de / que, en cas de / que, amb que, si, només de / que, posat de / que, etc.
  Indicar finalitat perquè (+ s. subj.), per tal de / que, a fi de / que, la finalitat del qual, amb l'objectiu de / que, etc.
  Indicar oposició en canvi, ans (al contrari)*, no obstant, ara bé, en contra, amb tot, al contrari, nogensmenys*, tanmateix, etc.
  Per indicar objecció encara que, mal que, malgrat de / que, baldament, per bé que, tot i que, etc.

  *Connectors més cultes i poc habituals avui en dia.

   

 • Bibliografia

 

Volver arriba

   

   


CONNECTORS
ORDENAR IDEES