• CONNECTORS QUE SERVEIXEN PER ESTRUCTURAR UN TEXT

  Els connectors que s'utilitzen per estructurar un text són aquells que serveixen per marcar el fil conductor del discurs i distribuir la informació, ja sigui introduint un aspecte o punt nou del tema que es tracta, o bé fent èmfasi en una idea ja esmentada. A diferència dels connectors que estructuren idees, afecten un fragment relativament extens del text (un paràgraf, un apartat, un grup d'oracions, etc.) i, d'aquesta manera organitzen el contingut discursiu en diverses parts interrelacionades i, per tant, tenen una incidència directa en la cohesió del text.

  Bàsicament, aquest tipus de connectors es poden agrupar en tres grups principals, que coincideixen amb les tres parts prototípiques dels textos (introducció, cos i conclusió):

  a) Connectors d'inici: serveixen per introduir un tema o bé inaugurar una sèrie dins el discurs.

  b) Connectors de continuïtat: la seva funció és indicar que la informació que introdueixen forma part d'una enumeració o sèrie de la qual no constitueix el membre inicial.

  c) Connectors de tancament: assenyalen el final d'una sèrie discursiva.

  A continuació, examinarem amb més detall els connectors que s'utilitzen per estructurar un text:

  Introduir el tema del text (serveixen per presentar el tema) l'objectiu principal de, ens proposem exposar, aquest escrit tracta de, ens adrecem a vostè per,...
  Encetar un tema nou (introdueixen un tema nou o un nou aspecte) respecte a, pel que fa a, un altre punt és, quant a, sobre, el punt següent tracta de, en relació a, etc.
  Marcar ordre (indiquen les parts del text i la rellevància de la informació seleccionada) d'entrada, d'antuvi, per començar,
  en primer lloc, primer
  en segon lloc, segon
  en tercer lloc, tercer
  en darrer lloc, en últim terme, finalment, al final, per acabar, ...
  Distingir (presenten arguments o aspectes oposats) d'una banda, per un costat, de l'altra, per l'altre, d'altra banda, per una altra part, al contrari, en canvi, etc.
  Continuar sobre el mateix punt (introdueixen informació que forma part d'una enumeració però no n'és l'element inicial) a més a més, endemés, a més, després, així mateix, tanmateix, tot seguit, d'altra banda, per altra part, etc.
  Posar èmfasi (destaquen una informació) és a dir, en altres paraules, dit d'una altra manera, tal com s'ha dit, val la pena dir, cal insistir, el més important, la idea central és, convé destacar, s'ha de tenir en compte, o sia, això és, en efecte,...
  Donar detalls (introdueixen exemples per corroborar una informació presentada) per exemple, p. ex., cf., en particular, en el cas de, a saber, com a mostra, com és ara, així, etc.
  Resumir (assenyalen el final d'una sèrie discursiva) en resum, resumint, recapitulant, breument, en pocs mots, globalment, recollint el més important, en conjunt, ...
  Acabar (introdueixen una conclusió) en conclusió, per concloure, per acabar, finalment, així doncs, en definitiva, ...
  Indicar temps (marquen discursivament la progressió temporal) abans, suara, anteriorment poc abans, al mateix temps, simultàniament, en el mateix moment, llavors, després, més tard, més endavant, a continuació, tot seguit,...
  Indicar espai (assenyalen relacions de lloc) a dalt i a baix, més amunt i més avall, davant i darrera, sobre i sota, a la dreta / esquerra, al mig / centre, a prop i lluny, de cara i d'esquena, al centre / costats, endins i enfora, a l'interior i a l'exterior, etc.

   

  Bibliografia

  Volver arriba

 


CONNECTORS
EXERCICIS