MODELS DE TEXTOS
LA FITXA
BIBLIOGRÀFICA
 


 • Què es?

Al llarg de la seva carrera, l'estudiant universitari ha de gestionar una gran quantitat d'informació, obtinguda als llibres o articles relacionats amb la seva matèria, amb la qual ha de completar els apunts de classe, preparar un treball a una assignatura determinada o desenvolupar un treball de recerca més aprofundit. Si es vol gestionar de manera eficaç la informació que s'ha consultat al llarg del temps, cal habituar-se a classificar i organitzar les dades que es vagin recopilant. Per això, l'estudiant o investigador pot elaborar diferents tipus de fitxes bibliogràfiques que li permetran d'arxivar i recuperar les dades amb facilitat:

1. La fitxa bibliogràfica
2. Les fitxes de treball
2.1. Fitxes de citacions
2.2. Fitxes de lectura
2.3. Fitxes de record

Tornar a dalt

 • ¿Per a què serveix? ¿Com es fa?

  1. La fitxa bibliogràfica

  La fitxa bibliogràfica bàsica serveix per a:

  a) registrar els llibres que consultats
  b) facilitar-ne la localització a la biblioteca, en cas que els tornem a necessitar
  c) facilitar l'elaboració de la bibliografia final d'un treball de recerca, perquè recull totes les dades necessàries per poder fer-ho.

  S'hi inclouen les dades següents:

Dades bibliogràfiques

Autor: COGNOM, Nom (el cognom va en VERSALETES o MAJÚSCULES)
Títol subratllat (si s'escriu a mà); en cursiva (si es treballa amb ordinador) Subtítol (si n'hi ha; separat del títol per dos punts i començant amb minúscula). Traductor (si l'original es va escriure en una altra llengua). Edició (si és la primera no s'hi anota; només a partir de la segona). Lloc d'edició: Editorial, any de publicació.
Descripció: Nombre de volums (si en té més d'un) i nombre total de pàgines. Si hi ha pròleg, la paginació s'hi ha d'indicar en números romans. Col·lecció o sèrie (generalment, entre parèntesis)
Notes: Si es tracta d'una traducció, és recomanable anotar-hi les dades de l'edició original, si es coneixen.

Localització Biblioteca on es pot consultar, dades del catàleg (signatura o topogràfic).

 

Exemple

GENETTE, Gérard. Figuras III. Traducció de Carlos Manzano. Barcelona: Lumen, 1989.
338 pàgs.
Col. Palabra crítica, 10.

Localització: Biblioteca UPF (General/Rambla), PN176.G46618

La fitxa bibliogràfica d'articles

Se consignan los siguientes datos:

Dades bibliogràfiques

Autor: COGNOM, Nom (el cognom va en VERSALETES o MAJÚSCULES)
«Títol: subtítol», entre cometes. Nom del llibre, revista o diari, subratllat (si s'escriu a mà); en cursiva (si es treballa amb ordinador), volum, número del fascicle, data de publicació, nombre de les pàgines on es troba l'article.

Localització: Biblioteca on es pot consultar, dades del catàleg (signatura o topogràfic) si es coneixen.

Exemple

LEJEUNE, Philippe. «Autobiography in the Third Person». New Literary History, 9, 1977, pp. 27-50.

Localització: Biblioteca UPF (General)

Tens problemes alhora d'elaborar llistes o referències bibliogràfiques en els treballs? Consulta:
Com elaborar la bibliografia final d'un treball acadèmic?

  Tornar a dalt

  2. Les fitxes de treball

Les fitxes de treball registren dades puntuals o idees que interessen a l'investigador o estudiant i que s'aprofitaran més tard per a desenvolupar o redactar el treball. Generalment es fa servir una targeta per a cada idea, i n'hi ha de diversos tipus:

La fitxa per a cites transcriu íntegrament el text d'una font, motiu pel qual aquesta informació ha d'anar entre cometes. La estructura d'aquestes fitxes es pot adaptar, evidentment, a les necessitats particulars; el més important és recollir amb molta cura el text de la cita i la font de la qual procedeix, de manera que, a l'hora de redactar un treball, disposarem de la informació necessària per citar correctament.

  2.1. Fitxes per a citacions

La fitxa per a cites transcriu íntegrament el text d'una font, motiu pel qual aquesta informació ha d'anar entre cometes. La estructura d'aquestes fitxes es pot adaptar, evidentment, a les necessitats particulars; el més important és recollir amb molta cura el text de la cita i la font de la qual procedeix, de manera que, a l'hora de redactar un treball, disposarem de la informació necessària per citar correctament.

  Subtema (A què fa referència la cita? Per a quin tema del nostre treball la farem servir?)

  "Contingut textual..." (entre cometes)

  Autor, Títol del llibre , any, pàgina(es) (o referència bibliogràfica completa) (opcionalment: comentari personal sobre la cita)

  Exemple:

  Influència de Schopenhauer a l'obra de Thomas Mann

  "'Quien se interesa por la vida -dije yo en La montaña mágica- se interesa sobre todo por la muerte.' Ahí está la huella de Schopenhauer, una huella profundamente grabada, fija para todo el resto de la vida. Pero también habría sido schopenhaueriano el que yo hubiera añadido: 'Quien se interesa por la muerte busca en ella la vida'. i lo he dicho, aun cuando no con tanta brevedad."

  MANN, Thomas. [1938] Schopenhauer. Nietzsche. Freud. Madrid: Alianza Editorial, 2000 , pàg. 56.

Tens problemes alhora d'elaborar llistes o referències bibliogràfiques en els treballs? Consulta:
Com elaborar la bibliografia final d'un treball acadèmic?

2.2. Fitxes de lectura

N'hi ha de molts tipus, i serveixen per resumir el text consultat, conservar-ne un esquema basat en l'índex del llibre, una opinió o comentari, dades diverses, etc. També s'hi poden incloure citacions textuals.
La seva estructura bàsica pot ser la següent:
- Autor
- Títol, referència bibliogràfica completa, pàgina(es)
- Cos de la fitxa: resum, comentaris, cites

  Exemple:

  HUMARA, Rafael. «Discurso preliminar» a Ramiro, conde de Lucena (1823). Ed. de Donald L. SHAW. Málaga: Ágora, 1998.

  En el «Discurs preliminar», Humara criticava les novel·les «immorals» de'alguns escriptors del segle XVIII, com Julia de Rousseau, elogiant en canvi certes novel·listes menys corruptores: Madame Cottin, Madame de Genlis, Madame de Staël.

  Pots diversos exemples d'aquests tipus de fitxes a: ECO, Umberto. Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa, 2001, pp.142-148.

  2.3. Fitxes de record

N'hi ha de molts tipus, i serveixen per resumir el text consultat, conservar-ne un esquema basat en l'índex del llibre, una opinió o comentari, dades diverses, etc. També s'hi poden incloure citacions textuals.

La seva estructura bàsica pot ser la següent:
- Autor
- Títol, referència bibliogràfica completa, pàgina(es)
- Cos de la fitxa: resum, comentaris, cites

  Exemple:

  Tema: El pas d'allò tàctil a allò visual

  Cfr. Hauser, Historia social del arte, II, 267, on cita a Wölfflin sobre el pas d'allò tàctil a allò visual entre el Renaixement i el Barroc: lineal vs. pictòric, superficialitat vs. profund., tancat vs. obert, claredat absoluta vs. claredat relativa, multiplicitat vs. unitat. Aquestes idees es troben també a Raimondi,Il romanzo senza idilio, relacionades amb les recents teories de McLuhan (Galaxia Gutemberg) i Walter Üng.

  (cfr. ECO, Umberto. Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa, 2001, pág. 134)

Tornar a dalt