• Com elaborar la bibliografia d'un treball acadèmic

  Documents impresos

  Ordenar les referències
  Monografies
  Parts d'una monografia
  Publicacions en sèrie
  Contribució a una publicació en sèrie
  Actes i ponències de congressos
  Tesis
  Legislació

  Documents electrònics


  Volver arriba

  • Com elaborar la bibliografia d'un treball acadèmic

  Les bibliografies són llistes de referències bibliogràfiques que s'han utilitzat per fer un treball acadèmic, una monografia o un article.
  La dificultat més important que presenta la confecció de la bibliografia és la falta d'acord generalitzada pel que fa a l'ordre de les dades i l'ús dels signes de puntuació:

  • Hi ha unes normes internacionals (ISO 690: 1987) i nacionals (UNE 50-104-94, adaptació de la norma ISO), on es defineix molt clarament la selección d'elements i l'ordre en que s'han de presentar. Tanmateix, en aquestes normes no són prescriptives ni la puntuació ni l'estil tipogràfic (ús de les cursives, etc.).
  • Normes particulars reflectides en llibres d'estil d'editorials, revistes científiques o entitats, com el Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra, el qua regula la presentació dels documents de gestió i les publicacions de la universitat.

  Tenint en compte aquesta falta d'acord, l'autor(a) d'un treball, monografia o article ha de tenir presents les normes de la entitat o la publicació per la qual treballa o, si no està obligat a seguir cap norma concreta, mirarà d' adoptar una pauta unificada al llarg de tot el seu treball.

  Volver arriba

  • Documents impresos

   Les pautes següents estan basades en la Norma UNE 50-104-94 (equivalent de la ISO 690:1987), tot i que cal recordar que aquestes normes no regulen ni la puntuació ni l'estil tipogràfic, de manera que aquests aspectes són orientatius. Els elements assenyalats amb un asterisc (*) són opcionals.

  • Ordenar les referències
   • Les referències que composen la bibliografia s'ordenen, normalment, per ordre alfabètic dels cognoms dels autors.
   • També es pot ordenar la bibliografia per matèries i , dintre de cada matèria, per ordre alfabètic dels cognoms dels autors.
   • Si hi ha més d'una referència al mateix autor, a partir de la segona s'ha de substituir el nom i els cognoms per una ratlla (), seguida d'un espai i sense cap altre signe de puntuació:

    MARTÍNEZ DE SOUSA, José. Diccionario de tipografía y del libro. Madrid: Paraninfo, 1975.
    Diccionario de bibliología y ciencias afines. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1989.
    Pequeña historia del libro. Barcelona: Labor, 1992.

   • Quan hi hagi més d'un autor s'han de separar amb punt i coma i un espai, i si són més de tres indicarem només el primer, seguit de l'abreviatura et al. Recorda que pots consultar la llista d'abreviatures freqüents a les llistes bibliogràfiques :

    BOURDIEU, Pierre et al. La photographie, un art moyen. París: Minuit, 1965.

   • En el cas d'obres anònimes el primer element de la referència ha de ser el títol.
   • Si l'autor és una entitat, la referència hauria de començar amb el nom de la institució.
   • Els noms de pila es poden reduir a les inicials, o bé es pot optar per donar el nom complet; com sempre, el més important és unificar criteris i evitar que en uns casos aparegui el nom complet i en altres només les inicials.
   • Els cognoms s'escriuen en versaletes o, si no en tenim, en MAJÚSCULES.
   • Si cal citar un document que encara no ha estat publicat, posarem en el lloc de la data "(en prensa)".
   • El s subtítols es poden incloure després del títol separats per dos punts i un espai, seguits de minúscula:

    TORRAS FRANCÈS, Meri. Tomando cartas en el asunto: las amistades peligrosas de las mujeres con el género epistolar . Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2001.

   • Si en el document no hi figura la data, el més habitual és indicar entre parèntesis "(s.a)", és a dir, sense any d'edició. (Recorda que pots consultar la llista d'abreviatures freqüents a les llistes bibliogràfiques )
   • La norma UNE ofereix la posibilitat d'utilitzar el sistema d'autor-data per a les citacions que es fan dins del text. En aquest cas, podrem elaborar les referències bibliogràfiques indicant la data (generalment entre parèntesis) després de l'autor i abans del títol:

    CHURCHILL, Gilbert A. (1991) Marketing research: methodological foundations . Fort Worth (Tex.): Dryden.


   • Consulta les Abreviatures utilitzades en bibliografia

  Volver arriba

  • Monografies

  COGNOM(S), Nom. Títol del llibre en cursiva. Responsabilitat secundària*. Edició*. Lloc de publicació: editorial, any. Col·lecció*. Notes adicionals*.

  LOMINADZE, D.G. Cyclotron waves in plasma. Translated by A.N. Dellis; edited by SM. Hamberger. 1st ed. Oxford: Pergamon Press, 1981. International series in natural philosophy. Traducció de: Cicklotronnye volny v plazme.

  GARRETT, R. H.; GRISHAM, C. M. Biochemistry. Orlando (Fla.): College Publishing, 1999.

  • Parts d'una monografia

  COGNOM(S), Nom. «Títol de l'article en rodona». A COGNOM(S), Nom. Títol del llibre en cursiva. Responsabilitat secundària*. Edició*. Lloc de publicació: editor, any, pàgines. Col·lecció*. Notes adicionals*.

  MUÑIZ, J. «Tratamiento quirúrgico del ulcus gastroduodenal». A MORENO GONZÁLEZ, E. (dir.) Actualización en cirugía del aparato digestivo. Madrid: Jarpyo, 1987, vol. IV, pp. 367-369.

  Volver arriba

  • Publicacions en sèrie

   Títol de la publicació en cursiva. Responsabilitat principal. Edició. Identificació del fascicle (dates i /o números). Lloc de publicació: editorial, data del primer volum-data de l'últim volum. Sèrie*. Notes*.

   Communications equipment manufacturers. Manufacturing and Primary Industries Division, Statistics Canada. Preliminary edition. Ottawa: Statistics Canada, 1971. Annual census of manufacturers. Text en anglès i en francès.
  • Contribució a una publicació en sèrie

   COGNOM(S), Nom. «Títol de l'article en rodona». Responsabilitat secundària*. Títol de la revista en cursiva. Edició. Localització en el document font : data, volum, número, pàgines.

   WEAVER, W. «The collectors: command performances». Photography by Robert Emmett Bright. Architectural Digest , desembre 1985, vol. 42, nº. 12, pp. 126-133.

   Volver arriba

  • Actes i ponències de congressos

   Les actes publicades d'un congrés es citen com una monografia:

   GORDON, A.M.; EVELYN, R. (eds.) Actas del Sexto Congreso Internacional de Hispanistas celebrado en Toronto del 22 al 26 de agosto de 1977 . Toronto: Dept. of Spanish and Portuguese, Univ. of Toronto, 1980.

   Les comunicacions o ponències publicades dintre de les actes d'un congrés se citen com a part d'una monografia:

   MORPURGO-TAGLIABUE, G. «Aristotelismo e Barocco». A DD. AA., Retórica e Barocco. Actas del III Congreso Internacional de Estudios Humanísticos , Venècia, 15-18 juny 1954. A cura de E. Castelli. Roma: Bocca, 1954, pp: 119-196.

   Volver arriba

  • Tesis

  • Sense publicar

  COGNOM(S), Nom. Títol de la tesi en cursiva. Responsabilitat secundària*. Classe de tesi inèdita. Institució acadèmica en la qual es presenta. Lloc, any.

   MATEO MIRAS, J.A. Estudio Sistemático i Zoogeográfico de los Lagartos Ocelados Lacerta Lepida Daudin (1802), Lacerta Pater (lataste, 1880), (Sauria Lacertidae). Tesi doctoral inèdita. Universidad de Sevilla, 1988

  • Publicades

   Si la tesi està publicada, la referència seguirà el model de referència de les monografies, tot mantenint la nota de la institució en la qual s'ha presentat.

  Volver arriba

  • Legislació

   País. Títol. Publicació (en cursiva) , data de publicació, número, pàgines.

   Catalunya. Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de la Dona. Diari oficial de la Generalitat de Catalunya , 12 de juliol 1989, núm. 1167, pp. 2967-2968.

   España. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Boletín oficial del Estado , 24 de noviembre de 1995, núm. 281, pág. 33987.

  Volver arriba

  • Documents electrònics

   Aquest apartat es basa a:
   1) Norma ISO 690-2
   2) ESTIVILL, A. i URBANO C. «Cómo citar recursos electrónicos». Information World. Edició en castellà. Vol. 6, núm. 9 (setembre, 1997), pp. 16-26.

   Els documents en suport electrònic, que no siguin en línia, reben pràcticament el mateix tractament que els documents en suport imprès; només cal especificar el tipus de suport .

   A més de seguir la majoria de les pautes recomenades per als documents impresos, haurem de tenir en compte aquestes altres indicacions:

   • Les dades de la referència s'han de prendre del mateix document electrònic. Si no poguessim obtenir d'aquesta manera les dades necessàries, les treuriem de la documentació que l'acompanya, la funda o contenidor.
   • La data de consulta és imprescindible per tots aquells documents electrònics que es puguin modificar (documents en línia) o quan no trobem cap data en el mateix document. Com que és una dada molt important, es troba molt sovint al final, malgrat que la norma ISO prescriu un lloc de col·locació dintre de la referència.
   • Per als documents en línia per Internet seguirems la norma d'identificació URL del World Wide Web Consortium.
   • Citar el lloc i l'editorial no é s obligatori quan es tracta de documents en línia. Només els haurem de citar quan quedin clarament destacats en el document.

   Els elements assenyalats amb un (*) són opcionals. Els assenyalats amb (**) són obligatoris en el cas dels documents en línia, però no s'apliquen en la majoria dels altres casos.

  Volver arriba

  • Textos electrònics, bases de dades i programes informàtics
   (accessibles en línia -Internet o bé altres xarxes- o en suport informàtic tangible -disquet, cinta magnètica, cd-rom, etc.-)

   Responsable principal. Títol [ tipus de suport ]. Responsable(s) secundari(s)*. Edició . Lloc de publicació: editor , data de publicació, data d'actualització/revisió. Descripció física*. (Col·lecció)*. Notes *. Disponibilitat i accés ** [ data de consulta ]**.

   Exemples:

   Biblioteca Nacional (España). Ariadna [en línea]: catálogo automatizado de la Biblioteca Nacional . Madrid: Biblioteca Nacional. <http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm > [Consulta: 1 abr. 2002].

   Hiperdiccionari català-castellà-anglès en disc compacte [cd-rom]. Ver. 1.0. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, c1993. 1 cd-rom. (Diccionaris de l'Enciclopèdia).

   Micro CDS/ISIS [disquete]. Ver. 3.071. Paris: Unesco, c1995. 1 disquete; 9 cm. Programa informático.

   Wollstonecraft, Mary. A vindication of the rights of women [en línea]: with strictures on political and moral subjects . New York: Columbia University, Bartleby Library, 1996. xvi, [17]-340 p. Transcripción i conversión al formato HTML de la ed.: Printed at Boston: by Peter Edes for Thomas and Andrews, 1792.
   <http://www.cc.columbia.edu/acis/bartleby/wollstonecraft/100.htm> [Consulta: 5 mayo 1997].

   Volver arriba

  • Parts de texts electrònics, bases de dades i programes informàtics
   (capítols, seccions, fragments, registres en directoris i bases de dades bibliogràfiques, etc. que no es consideren independents de la resta del document que les conté)

  Responsable principal (del document font o document principal). Títol [ tipus de suport ]. Responsable(s) secundari(s) (del document font)*. Edició . Lloc de publicació: editor , data de publicació, data d'actualització/revisió. «Designació del capítol o de la part , Títol de la part», numeració i /o localització de la part dintre del document font*. Notes *. Disponibilitat i accés ** [ data de consulta ]**.

  Exemple:

   Wollstonecraft, Mary. A vindication of the rights of women [en línea]: with strictures on political and moral subjects . New York: Columbia University, Bartleby Library, 1996. «Chap. XII, On national education». Transcripció i conversió al format HTML de la ed.: Printed at Boston: by Peter Edes for Thomas and Andrews, 1792.
   <http://www.cc.columbia.edu/acis/bartleby/wollstonecraft/12.htm> [Consulta: 5 mayo 1997].

    Volver arriba

  • Contribucions en textos electrónicos, bases de dades i programes d'ordinador
   (Es consideren contribucions aquelles parts de documents que tenen un contingut unitari i independent de les altres parts del document que les conté)

  Responsable principal (de la contribució). « Títol (de la contribució)» [ tipus de suport ]. Element d'enllaç (A:) Responsable principal (del document font). Títol (del document font) . Edició . Lloc de publicació: editor , data de publicació, data d'actualització/revisió. Numeració i /o localització de la contribució dintre del document font. Notes *. Disponibilitat i accés **. [ data de consulta ]**.

  Exemple:

   «Ainaud de Lasarte, Joan» [cd-rom]. A: Enciclopedia multimedia Planeta DeAgostini. Barcelona: Planeta DeAgostini, 1997. Vol. 1.

   Volver arriba

  • Publicacions en sèrie electròniques completes

  Responsable principal. Títol [ tipus de suport ]. Edició . Designació dels números (data i /o núm.)*. Lloc de publicació: editor , data de publicació. Descripció física*. (Colecció)*. Notes *. Disponibilitat i accés **. [ data de consulta ]**.

  Exemple:

  Avui [en línia]. Barcelona: Premsa Catalana, c1995. Publicació seriada diària. Adreça d'accés al número del dia de la consulta: <http://www.avui.com>. Arxiu dels números dels últims sis mesos a: <http://www.avui.com/avui/av_docs/hemerote.html> [Consulta: 1 abril 2002].

   Volver arriba

  • Articles i altres contribucions en publicacions seriades electrònique s

   Responsable principal (de la contribució). «Títol (de la contribució)» [ tipus de suport ]. Títol (de la publicació en sèrie) . Edició . Localització de la part dintre del document font. Notes *. Disponibilitat i accés ** [ data de consulta ]**. Número normalitzat*.

   Exemple:

   CUERDA, José Luis. «Para abrir los ojos» [en línia]. El país digital . 9 maig 1997. <http://www.elpais.es/p/19970509/cultura/tesis.htm#uno> [Consulta: 9 maig 1997].

   Volver arriba

 
 

RECURSOS
BIBLIOGRAFIA