Les idees reunides per mitjà d'una llista, d'un mapa conceptual o de l'escriptura lliure s'han de col·locar "en ordre" per poder construir un discurs. Es tracta de reunir i de subdividir les idees en grups, de tal manera que cada grup d'idees correspongui a una part unitària del nostre escrit. Cadascun d'aquests grups ha d'estar organitzat i subdividit en subgrups: per mitjà d'aquest procediment es construeix un mapa d'idees, en el qual els elements es presenten en ordre jeràrquic. Un cop reunides les idees en grups i subgrups, el contingut del nostre escrit és més clar i podem redactar un esquema, que ens en guiarà la redacció.

A continuació us presentem diverses tècniques perquè classifiqueu les vostres idees.

MÈTODES PER A ORGANITZAR IDEES

 

ORGANITZAR IDEES