COM HO FAS?

Marca una opció a cadascuna de les preguntes següents, segons com et comportis quan resumeixes un text escrit. Pots anotar a part les matisacions o els comentaris que creguis convenient en cas que cap pregunta descrigui amb exactitud la teva manera de treballar.

 1. Ordre de lectura de l'original i redacció del resum:

  • a) Primer llegeixo l'original complet una o dues vegades i després en faig un resum global.
  • b) Llegeixo un primer fragment de l'original i el resumeixo. Després llegeixo el següent i el resumeixo, així successivament fins el final.
  • c) Redacto el resum simultàniament a la lectura de l'original.

 2. Presa de notes durant la lectura de l'original:

  • a) Utilitzo recursos gràfics per destacar visualment en l'original algunes dades: subratllo les frases importants, marco amb un cercle les paraules clau o bàsiques, prenc notes al marge dret de l'escrit (admiracions, interrogacions, creus, paraules clau, etc.).
  • b) Prenc apunts en un full a part. No anoto res en l'original.
  • c) No destaco cap dada en l'original ni prenc apunts a part. Només llegeixo amb atenció el text.

 3. Selecció de les dades per al resum (pistes contextuals):

  • a) Tinc en compte el títol i el subtítol de l'original, així com els títols interns d' apartats i de seccions, perquè indiquen les idees més importants.
  • b) Tinc en compte les marques tipogràfiques (itàlica, negreta, majúscules inicials) perquè indiquen elements importants del text.
  • c) Tinc en compte el format (marges, tipus de lletra) i els elements iconogràfics (fotos, gràfics, esquemes).

 4. Selecció de dades per al resum (ús de pistes textuals):

  • a) Tinc en compte els marcadors o connectors que conté el text, perquè indiquen com es relacionen les dades entre si. Em fixo en expressions com ara: en primer lloc, d'altra banda, 1r., 2n., en poques paraules...).
  • b) Tinc en compte els detalls concrets, com exemples, anècdotes, expressions populars, perquè són els aspectes més visuals i interessants.
  • c) Tinc en compte la primera i l'última oració de cada paràgraf, perquè són les posicions més importants dels paràgrafs.
  • d) Em concentro en l'inici i en el final del text, perquè són les parts que contenen la intenció de l'original i on es resumeix el contingut del text. Tinc en compte les marques tipogràfiques (itàlica, negreta, majúscules inicials) perquè indiquen elements importants del text.

 5. Elecció de les dades per al resum:

  • a) Escullo tot el que sigui important per a mi, que sóc l'autor del resum.
  • b) Escullo tot el que sigui important per al destinatari del meu resum.
  • c) Escullo tot el que sigui important per a l'autor de l'original.

 6. Estructura del resum (parts, organització):

  • a) El resum conserva, reduïda, la mateixa estructura de l'original.
  • b) El resum adopta una estructura pròpia, segons les dades que inclogui.
  • c) Tots els resums tenen una mateixa estructura pròpia, independent dels originals.

 7. Extensió del resum:

  • a) El resum ha de ser aproximadament el 20% de l'original.
  • b) El resum ha de ser aproximadament el 50% de l'original.
  • c) L'extensió del resum es variable i depèn de la quantitat d'informació que contingui l'original.
  • d) L'extensió del resum depèn de la seva funció i del destinatari.

 8. Redacció del resum.

  • a) Transcric en el resum alguns fragments i algunes frases literals de l'original.
  • b) Torno a elaborar les idees de l'original amb frases noves i més generals per al resum.
  • c) Incloc en el resum les paraules importants de l'original (termes, conceptes, noms propis, xifres).

 9. Estil del resum:

  • a) Utilitzo un estil telegràfic (sintaxi fragmentada, pocs connectors, el·lipsi verbal).
  • b) Utilitzo un estil elaborat (períodes sintàctics complerts, amb connectors i verbs).
  • c) Intento reproduir l'estil de l'original.
 10.  

10. Opinions personals del resum:

  • a) Mai no afegeixo res que no apareix en l'original, sigui personal o no.
  • b) Incloc en el resum dades objectives sobre el text original: extensió, títol, autor, referència bibliogràfica, etc.
  • c) Incloc en el resum les meves opinions sobre el tema del text, encara que especifico sempre l'autor de cada opinió.

 

Consulta els teus resultats

Tornar adalt

TESTS D'AUTOAVALUACIÓ
RESUM