Defensada la tesi de Jordina Sánchez sobre llengua de signes i llengua escrita en l’escola bilingüe

El divendres dia 18 de desembre del 2015, la Jordina Sánchez Amat va defensar la seva tesi doctoral a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. La tesi duu per títol “Llengua de signes i llengua escrita en la modalitat educativa bilingüe i en la intervenció amb l’alumnat sord”. La Jordina ha realitzat la seva tesi doctoral a partir de treball de camp fet a l’escola Tres Pins (de Barcelona), on hi ha alumnat sord i oient i on s’utilitza la llengua de signes i la llengua oral escrita. Aquesta tesi ha estat dirigida per l’Enric Roca (UAB) i el Josep Quer (UPF-ICREA).