Projectes

SIGN-HUB és un projecte europeu que té com a objectiu proporcionar la primera resposta global al problema social i científic que deriva de la negligència generalitzada de la identitat cultural i lingüística de les comunitats signants a Europa.

Aquest projecte pretén cobrir tot un domini de la gramàtica de la llengua de signes catalana (LSC) que encara no es coneix bé o que només s’ha abordat parcialment: la referència. Sota aquesta àmplia denominació incloem els recursos morfològics, sintàctics, semàntics i pragmàtics que l’LSC té a la seva disposició per parlar sobretot d’individus, però també de temps i mons, per exemple. Les quatre àrees d’investigació que cal abordar són: (i) la morfosintaxi del Sintagma Determinant; (ii) el sistema pronominal; (Iii) la quantificació, i (iv) les cadenes anafòriques en el discurs.

La combinació d'oracions, és a dir, els mecanismes gramaticals que integren oracions en unitats més grans, ha rebut poca atenció fins ara en llengües de signes (LS). Aquest projecte es basa en i expandeix el precedent, ClauseCombiSL1.

Les polítiques lingüístiques per a les persones sordes signants europees necessiten gramàtiques de referència de les seves llengües de signes, ja que generalment són inexistents o d’una validesa limitada, en cas que existeixin. Constitueixen la base per a fins docents i d’aprenentatge. A més, les gramàtiques descriptives són essencials per a la documentació d’un patrimoni lingüístic i cultural europeu que fins la data encara no s’ha reconegut.