La lingüística de les llengües de signes

La lingüística de les llengües de signes

Les llengües de signes no han estat objecte d’estudi de la Lingüística fins fa relativament poc. Això fa que encara desconeguem molts aspectes de cada llengua en profunditat, sobretot pel que fa a les seves gramàtiques. Aquesta és la tasca central que duem a terme al LSC LAB: entendre en detall moltes de les propietats de la gramàtica de la LSC que no han estat prou descrites, o estan descrites parcialment o superficialment, i fins i tot descobrir-ne de noves. És com intentar entendre un complexíssim mecanisme a partir de les parts que el componen i comprendre com aquestes parts interactuen entre elles. Amb aquesta finalitat emprem les eines de la lingüística teòrica, que ens permeten analitzar el funcionament de la llengua. Si no entenem com és la gramàtica d’una llengua, no sabem com és aquesta llengua en realitat. Sense gramàtica no hi ha llengua.