Les gramàtiques de les llengües de signes

Les gramàtiques de les llengües de signes

Ara, però sabem, que les gramàtiques de les llengües de signes es poden descriure i analitzar amb les eines de la fonologia, la morfologia, la sintaxi i la semàntica. El que les fa realment especials, però, és que són llengües que es produeixen i es perceben per uns altres canals: les percebem a través de la vista i les articulem a l'espai amb mans i braços, però també amb moviments i posicions del tors, del cap i dels diversos elements de la cara. Per això diem que són llengües de modalitat visual-gestual, a diferència de les llengües parlades, que són de modalitat auditiva-oral.