Llengua de signes per als infants sords

Resum de l'article en LSC

Aquesta primavera la prestigiosa revista Language de la Societat Americana de Lingüística (LSA), una de les més importants del camp, va publicar un article titulat Garantir l'adquisició del llenguatge per part dels nens sords: Què poden fer-hi els lingüistes?. Els seus autors són diferents investigadors sords i oients. L'objectiu de l'article és presentar els arguments científics de què disposa la lingüística per defensar que cal proporcionar una llengua de signes des del primer moment als nens sords, tant si estan implantats com si no, per garantir el seu desenvolupament lingüístic, psicològic i social. Com que creiem que és important difondre al màxim la informació continguda en aquest text, no només entre investigadors, sinó també entre els professionals de l'educació i de la medicina, i entre els que fan polítiques relacionades amb les persones sordes i la llengua de signes, hem decidit traduir-lo al al català i al castellà i fer-lo accessible des de la pàgina de l'LSC Lab. De tota manera, per facilitar l'accés al contingut, també hem volgut oferir-ne un resum signat en LSC i LSE de les idees principals, per animar també a les persones sordes que el llegeixin. Esperem que el trobeu convincent i que el feu arribar a aquelles persones que hi puguin estar interessades!