Gemma Barberà

Gemma Barberà

Sóc una lingüista interessada en la semàntica i la pragmàtica formal de la llengua de signes. La meva tesi és una anàlisi de les localitzacions espacials, la seva relació amb el significat, així com el lloc que ocupen a la gramàtica de la llengua. En dues paraules, proposo que en LSC les localitzacions s’han d’analitzar en termes d’especificitat i d’estructura discursiva.

En general, els meus interessos de recerca se centren en la llengua de signes, la pragmàtica formal, la interfície semàntica-pragmàtica, l’estructura del discurs i la referencialitat. M’agrada combinar l’elicitació de dades amb la lingüística de corpus i també m’interessa molt la combinació entre les aproximacions teòriques i les experimentals per a estudiar les llengües naturals. La recerca en llengua de signes ofereix una possibilitat fascinant per a estudiar les similituds i diferències entre les llengües de modalitat diferent, així com també analitzar la facultat del llenguatge a través de modalitats diferents.

Aquí pots visitar la meva pàgina web.