Raquel Veiga

Raquel Veiga

Durant els últims deu anys he treballat com a intèrpret de llengua de signes a Galícia i actualment estic cursant el programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge a la UPF i formo part del grup de recerca LSC Lab. La meva tesi doctoral se centra en la descripció i l'anàlisi lingüística del sistema pronominal de l’LSC. Entre altres qüestions, m'interessa investigar el paper de la modalitat (visuogestual vs. audiooral) en l'expressió de la referència i en el nombre de distincions gramaticals usades en el sistema.